ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေရာဂါ – ဤအခ်က္မ်ားက သင့္အားေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္

တီဘီေရာဂါဟု လူသိမ်ားေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေရာဂါသည္ ေရာဂါရွိသူ စကားေျပာ... Read More

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုမ်ား – ကၽြႏု္ပ္က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ

အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕လာလည္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက ေဆး႐ံုသို႕သြားျခင္... Read More