စိတ္က်ျခင္းဆုိတာဘာလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယင္းအတြက္ ကုသေပးသူေကာင္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိရွာမလဲ

စိတ္က်ျခင္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္အင္အားက်ဆင္းေနျခင္း အေျခအေနႏွင့္ လူတစ္ေ... Read More