စိတ္က်ျခင္းဆုိတာဘာလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယင္းအတြက္ ကုသေပးသူေကာင္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိရွာမလဲ

စိတ္က်ျခင္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္အင္အားက်ဆင္းေနျခင္း အေျခအေနႏွင့္ လူတစ္ေ... Read More

ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေရာဂါ – ဤအခ်က္မ်ားက သင့္အားေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္

တီဘီေရာဂါဟု လူသိမ်ားေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေရာဂါသည္ ေရာဂါရွိသူ စကားေျပာ... Read More