ေန႕လည္ ၁၂ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အစားမစားျခင္း။  ဟုတ္သည္။  ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေန႕စဥ္စားသံုးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားသာမက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတိုင္းႏွင့္ ကိုရင္မ်ားပါမက်န္ လုိက္နာရန္အတြက္ ဗုဒၶဘုရားရွင္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စည္းကမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  ထုိ႕အျပင္ ယင္းအခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕၏ ဥပုသ္သီ လရွစ္ပါးထဲတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္္ေသာေၾကာင့္ ဖုိးသူေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ားႏွင့္ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္း သူမ်ားလည္း လုိက္နာၾကရသည္။  ဤအခ်က္ကိုလုိက္နာျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တရားထုိင္ျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္းျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစျခင္း

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၏ စားေသာက္မႈပံုစံတြင္ အစားစားခ်ိန္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပါရွိသည္။  နံနက္ အေစာပိုင္းျဖစ္ေသာ နံနက္ ၄နာရီခန္႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ေန႕လည္ ၁၁ နာရီခန္႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ သည္။  လတ္တေလာေလ့လာမႈမ်ားအရေတြ႕ရွိရေသာ အခ်ိန္ဇယားသည္လည္း ဤကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္ သည္။  အဆိုပါေလ့လာမႈတြင္ ေန႕တစ္ေန႕အား အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခားထားၿပီး တစ္ပိုင္းလွ်င္ ၈နာရီပါရွိ မည္ျဖစ္သည္။  သင့္အေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုတြင္ ႏွစ္သက္ရာကို စား သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္က်န္ရွိသည့္ အခ်ိန္ပိုင္းႏွစ္ခုဆက္တိုက္တြင္ ဘာမွမစားဘဲ ေနရမည္ ျဖစ္သည္။  အဆိုပါနည္းလမ္းကို ဓာတုနည္းလမ္းမပါ၊ ေဆးမပါေသာ အ၀လြန္ျခင္းကိုကုသနည္းအျဖစ္ သက္ေသျပထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။  ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား၏ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖစ္ေသာ နံနက္ ၄နာ ရီမွ ေန႕လည္၁၂ နာရီအထိသည္ ၈နာရီအခ်ိန္ပိုင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  ေန႕လည္ ၁၂နာရီမွ ေနာက္ တစ္ေန႕နံနက္ ၄နာရီအထိသည္လည္း ဆက္တိုက္ ၈နာရီအခ်ိန္ပိုင္းႏွစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  ယင္းကို ၁၆ နာရီအစားမစားဘဲ ၈နာရီအစားစားေသာပံုစံဟုေခၚၿပီး ယင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ နာမည္ေက်ာ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။  ထုိ႕ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ခ်ေနသည္ဆိုပါက ဤပံုစံအတိုင္းစားသံုးျခင္းသည္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

တည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ

ဤအစားအေသာက္ပံုစံသည္ သင့္အား အစပိုင္းတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ေစမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္။  သို႕ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ေနသားက်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားမွာလည္း အလုိက္သင့္ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သည္။  မြန္းတည့္ခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း အစားမစားျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္ အေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။  တည္ၿငိမ္မႈရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် သင္၏ အလုပ္ လုပ္အားႏႈန္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ အာ႐ံု၀င္စားမႈတုိ႕သည္လည္း လုိက္ပါတုိး တက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ဤသုိ႕ျဖင့္ သင္သည္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးသမားတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ေယာဂီတစ္ေယာက္သို႕မဟုတ္ တရားထုိင္ျခင္း၊ ဥ ပုသ္ေစာင့္ျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္မႈကို ပိုမုိရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

 

က်န္းမာေရးႏွင့္ေရာဂါမ်ား

ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ စမ္းသပ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ားအား တစ္ရက္ျခား လြတ္ လပ္စြာစားခြင့္ေပးေသာအခါ ယင္းတုိ႕စားေသာက္ေသာ ကယ္လုိရီပမာဏမွာ အျခားေန႕စဥ္လြတ္လပ္ စြာစားေသာက္ခြင့္ေပးထားေသာ အစုတစ္စုစားေသာ ပမာဏႏွင့္ တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထူး ျခားခ်က္အေနျဖင့္ တစ္ရက္ျခား အစာျဖတ္ထားေသာ အုပ္စုမွာ ပိုမုိအသက္ရွည္ျခင္း၊ ေရာဂါခံႏိုင္ရည္ ပိုရွိျခင္းႏွင့္ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းကို အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ပိုမုိျမင့္မားျခင္းတုိ႕ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  လူသားစမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားအျပင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာ ဂါဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္အခ်က္မ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း စသည္တုိ႕ကို ထပ္တိုးေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။  အျခားေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ရက္ျခားအစားအစာျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားတုိးပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ေန႕တာ အစားအစာျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ေဆးျဖင့္ကုသမႈကို ပိုမုိ ရရွိေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္း စသည္တုိ႕ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အသက္အရြယ္အိုမင္းမႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ လိုအပ္ေသာ ဗီတာ မင္ႏွင့္သတၳဳဓာတ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာေပးထားၿပီး အစားအစာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ရက္ျခား အစာျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွည္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာဂါခုခံအားကိုပါ တုိးတက္ေစႏိုင္သည္ဟု ပါရွိ သည္။  ဦးေႏွာက္၏လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္လည္း ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား ရွိေသးသည္။  တိရစာၦန္ မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ယင္းသည္ အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္မ်ားပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးသည့္အျပင္ ပင္မဆဲလ္မ်ားမွ အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို အားေပးေသာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အား အုိ မင္းျခင္းမွ ပို၍အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

စနစ္တက်စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္လည္း အရင္က ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ျပန္စဥ္း စားၾကည့္ႏိုင္ေသးသည္။  ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ဗိုက္မဆာသည့္အ တြက္ အစားမစားဘဲ ေနႏိုင္ၾကသည္။  ဆုိလုိသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ေရာဂါ မ်ားကိုခုခံရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အားျဖည့္ရန္အတြက္ အစာေခ်ျခင္းအလုပ္မွ ေခတၱအနားယူရန္ လုိအပ္ သည္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of