ကၽြႏ္ုပ္တို႕ထဲမွ အမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႕ေသာက္သံုးေနသည့္ ေရအေၾကာင္းကို မစဥ္းစားမိၾကေပ။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ ပုလင္းေရသည္ အဓိကေသာက္ေရျဖစ္သည္။  ေက်းလက္တြင္မူ ေရတြင္းမွေရသည္ အဓိကေသာက္ေရျဖစ္သည္။  တြင္းေရကို က်ဳိခ်က္၍ေသာက္သံုးေရအျဖစ္  အသံုး ျပဳၾကသည္။  အခ်ိဳ႕ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေရအိုးစင္ဟုေခၚေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အခမဲ့ထား ေပးေသာ စင္မ်ားတြင္လည္း တြင္းေရကို (က်ဳိခ်က္ျခင္းမရွိဘဲ) ေရစစ္ျဖင့္စစ္၍ ေသာက္ေရအျဖစ္ အ သံုးျပဳၾကသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘံုဘိုင္ေရ

ဘံုဘိုင္ေရအေၾကာင္းေျပာၾကရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလူတခ်ဳိ႕ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ လူအခ်ိဳ႕မွအပ လူအမ်ားစုမွာ ေရအရင္းအျမစ္အတြက္ ဘံုဘိုင္ေရကို အားမကိုးၾကေပ။  ထုိသူတုိ႕အ တြက္ အဓိကေရအရင္းအျမစ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ထိုသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဒသခံအစိုး ရမွ ေရကိုလံုေလာက္စြာ ျဖန္႕ျဖဴးမေပးႏိုင္ျခင္း (ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘံုဘိုင္ေခါင္းကိုဖြင့္လ်က္ ေရထြက္ခ်ိန္ အထိ တေန႕ကုန္ေစာင့္ရေလ့ရွိသည္)၊ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမွဳအားနည္းျခင္း (ရန္ကုန္မွလြဲ၍ အျခားၿမိဳ႕ေလးမ်ားတြင္ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မွ ပိုက္လုိင္းတစ္ခုခ်ဳိ႕ယြင္းပါက ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးသည္အထိ ၁ပတ္မွ၂ပတ္ခန္႕အထိ ေစာင့္ရေလ့ရွိသည္) တုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  အဆိုပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ေရအရင္းအျမစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္းမ်ားကို အား ကိုးေစခဲ့သည္။  ကုိယ္ပိုင္ေရတြင္းတစ္တြင္းလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၇ သိန္းက်ပ္ (ေဒၚလာ ၇၀၀ ခန္႕)ျဖင့္ ရရွိ ႏုိင္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ လုိသလုိသံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ေရအရည္အေသြး – ဘံုဘိုင္ေရက အႏာၱရာယ္ကင္းရဲ႕လား

ဇာတ္ကားတစ္ကားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးက ဘံုဘိုင္ေခါင္းကိုဖြင့္၊ ဖန္ခြက္ျဖင့္ခံ၍ ေသာက္ လုိက္သည္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ အထူးအဆန္းပင္ျဖစ္သည္။  ယင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ျမင္ေနက် ျမင္ကြင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စိတ္ထဲ တြင္ရွိသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဘံုဘိုင္ေရကို ေသာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ပင္ အနည္းဆံုးေရစစ္ျဖင့္စစ္ၿပီးမွ ေသာက္လုိခ်င္ပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ စည္ပင္ကဲ့သို႕ေသာအဖြဲ႕မွထိန္းသိမ္းၿပီး ျပည္သူ႕ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မွ လာ ေသာ ဘံုဘိုင္ေရကို အႏာၱရာယ္ကင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ (EPA) ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပည္သူ႕ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေသာက္ေရတြင္ပါ၀င္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း က်န္းမာေရးစံႏွဳန္းမ်ား သတ္ မွတ္ႏိုင္ၾကသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ အဆိုပါအေနအထားမ်ဳိးမွာ အလွမ္းေ၀းေနေသးသည္။  ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မွေရကို ေသာက္ေရအျဖစ္ ဂ႐ုျပဳစစ္ေဆးမည့္ အဖြဲ႕လည္း မရွိေသးေပ။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေသာက္ေရသန္႕

အျခားတဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရသန္႕ဘူးမ်ား ေခတ္စားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုးရွိ ၿမိဳ႕တိုင္းလုိလုိတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေရသန္႕စက္႐ံုမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။  အသံုးမ်ား ေသာ ေရသန္႕စင္စနစ္မ်ားမွာ ဇကာ ၅လႊာစနစ္၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္၊ အိုဇုန္းႏွင့္ အာအိုစနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ေရခဲစိမ္ၿပီးသား ပါကင္ပိတ္ေရသန္႕ဘူးတစ္ဘူးကို ၀.၃ ေဒၚလာခန္႕ျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။  ပါကင္ပိတ္ လီတာ ၂၀ဘူးႀကီးတစ္ဘူးလွ်င္ ၀.၅ မွ ၁ ေဒၚလာခန္႕ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသးသည္။  အဆိုပါေရ သန္႕ဘူးမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပပံုရၿပီး ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ ေရမွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမွဳက်ဆင္းသည္ကိုပါ ေတြ႕ရွိရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္မူ အာအိုစနစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ ေရသန္႕ကို မႀကိဳက္ေပ။  အဆို ပါစနစ္မွာ ပင္လယ္ေရကို ေရခ်ဳိအျဖစ္ေျပာင္းလဲေသာ နာမည္ေက်ာ္စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  အာအိုစနစ္ သည္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား အပါအ၀င္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားႏွင့္ အိုင္းယြန္းအမ်ားအျပားကို စစ္ထုတ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ယင္းေရကို ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ပင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  အဆိုပါေရကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ေရတြင္သဘာ၀အေလ်ာက္ပါ၀င္ေသာ သတၳဳဓာတ္မ်ားကို ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရသန္႕ဘူးေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက အာအိုစနစ္ကို အသံုးမျပဳထားေသာ Alpine ႏွင့္ Life ကဲ့သုိ႕ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏိုင္ငံတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား ေပါမ်ားလွသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တုိင္းတြင္ ေရသန္႕ဘူး (႐ိုး႐ိုး သို႕မဟုတ္ ေရခဲစိမ္)ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းကို အလြယ္တ ကူ ရရွိႏိုင္သည္။  အညစ္အေၾကးပါ၀င္ေသာေရသည္ ပါ၀င္ေသာအညစ္အေၾကးအေပၚမူတည္၍ သင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မွဳရွိႏိုင္သည္။  ခရစ္ပတို စပိုဒီယမ္ဟူေသာ ပိုးသည္ ေရတြင္ပါ၀င္လာ ေလ့ရွိသည္။  ႏုိက္ထရိတ္သည္လည္း ေရကို ညစ္ညမ္းေစၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ အႏာၱရာယ္မ်ားသည္။  ခဲဓာတ္သည္လည္း ကေလးငယ္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ခဲဓာတ္ပါ၀င္ေသာေရကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာက္သံုးလာေသာ လူႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေသြးတုိးေရာဂါတုိ႕ ျဖစ္ေလ့ ရွိသည္။  ထုိသုိ႕ဆုိလွ်င္ ညစ္ညမ္းေသာေရကို က်ဳိခ်က္လုိက္လွ်င္ေရာ ေသာက္သံုးရန္ သင့္ပါၿပီလား။  အဲဒါကေတာ့ ပါ၀င္သည့္ အညစ္အေၾကးအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။  က်ဳိခ်က္ျခင္းသည္ ေရာဂါပိုး မ်ားကို သတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုက္ထရိတ္၊ ခဲ စသည္တုိ႕အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွဳ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။  ထုိ႕ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ အလည္လာမည္ဆိုပါက ဘံုဘိုင္ေရႏွင့္ အျခားအမ်ားျပည္ သူသံုး ေသာက္ေရစင္ (ေရအိုးစင္) တုိ႕မွ ေရကို မေသာက္သံုးျခင္းက သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အႏာၱ ရာယ္ကင္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of