က်န္းမာေရးသည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ဘဝတြင္အေရးအႀကီးဆံုးအရာပင္ျဖစ္သည္။က်န္းမာမွသာလွ်င္ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္လိုသည္မ်ားကိုလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။က်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏လူေနမႈစနစ္မ်ား၊အက်င့္မ်ားႏွင့္အျပဳအမူမ်ားအားက်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္က်န္းမာေရးအားထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားကိုေန႕စဥ္ေသာက္သံုးျခင္းမ်ားရွိၾကသကဲ့သို႕ေရာဂါမ်ားကိုကုသရန္ႏွင့္ကုသ၍မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးကဲ့သို႕ေသာေရာဂါမ်ားကိုထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္အျခားတိုင္းရင္းေဆးမ်ားသို႕မဟုတ္ေဆးပင္ထုတ္ေဆးမ်ားသို႕မဟုတ္အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ားကိုေသာက္သံုးမႈမ်ားလည္းရွိၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အေနျဖင့္ေသာက္သံုးေသာေဆးမ်ား၏အေၾကာင္းကိုသိထားသင့္သကဲ့သို႕ယင္းေဆးမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာအရာမ်ားကိုလည္းသိထားသင့္သည္။အမ်ားအားျဖင့္အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာအရာမ်ားအားအလြယ္တကူသိရွိႏိုင္သည္။ေဆးပင္ထြက္ေဆးအမ်ားစုသည္လည္းထုိ႕အတူပင္ျဖစ္သည္။သို႕ရာတြင္အခ်ိဳ႕ေသာ  တိုင္းရင္းေဆးမ်ားသည္ယင္းတို႕၏ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအားမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိၾကေပ။တိုင္းရင္းေဆးအမ်ားစုသည္အမ်ားအားျဖင့္ေဆးတစ္မ်ိဳးတြင္ေဆးပင္ေဆးျမစ္အနည္းဆံုးေလးမ်ဳိးခန္႕အထိပါေလ့ရွိသည္။  တခါတရံတြင္အေနာက္တိုင္းေဆးဝါးမ်ားအားအမႈန္႕ႀကိတ္၍ျပဳလုပ္ထားေသာတိုင္းရင္းေဆးအခ်ိဳ႕ကိုလည္းေတြ႕ႏိုင္ေသးသည္။

မည္သည့္ေဆးပင္ျဖစ္ေစကာမူကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ေသာက္သံုးမည့္ေဆးမ်ား၏ပါဝင္မႈ၊အခ်ိန္အဆ၊ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္အသံုးျပဳရန္လမ္းညႊန္မ်ားအားသိထားသင့့္သည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္သင့္က်န္းမာေရးအတြက္အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာေဆးဝါးအခ်ဳိ႕အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၁။ စပ္ေဆးမ်ား

ယင္းတုိ႕သည္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးေဆးဝါးမ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ရွိေနသည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ယင္းစပ္ေဆးမ်ားအား ေဆးဆိုင္မ်ားမွအစ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားအဆံုး အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ အဖ်ားေပ်ာက္ေဆး၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ ေဆး၊ ဗိုက္ေအာင့္ေပ်ာက္ေဆး စသည္ျဖင့္ စပ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းေဆးအမ်ားစုအား တစ္ခြက္ စာလွ်င္ ၀.၁ ေဒၚလာ ခန္႕ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

ယင္းတုိ႕သည္အဘယ္ေၾကာင့္အႏၱရာယ္ရွိပါသလဲ။ပထမဆံုးျပႆနာမွာယင္းတုိ႕တြင္ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးတမ်ိဳးမ်ဳိးပါဝင္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီးလူအမ်ားစုသည္ယင္းတုိ႕အားေဆးပတ္လည္သည္အထိေသာက္ေလ့မရွိၾကေပ။ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားအားေဆးပတ္မလည္ဘဲတဝက္တပ်က္ေသာက္သံုးျခင္းသည္အလြန္ႀကီးမားေသာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ယင္းသည္ေဆးဝါးကိုခံႏိုင္ရည္ရွိေသာပိုးမႊားအသစ္မ်ားေပၚလာျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီးအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာျပႆနာတစ္ခုလည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ယင္းေဆးမ်ားကိုမေသာက္သံုးေသာသူမ်ားအတြက္ပါသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးစပ္ေဆးမ်ားသည္လည္းလူတိုင္းအတြက္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေပ။အဆိုပါေဆးမ်ားတြင္အမ်ားအားျဖင့္ dexamethasone ပါဝင္ေလ့ရွိၿပီးယင္းသည္အေပၚယံအားျဖင့္သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအားအခ်ိန္တိုအတြင္းသက္သာေစႏိုင္သည္။ယင္းေနာက္တြင္ေတာ့သင္သည္စတီး႐ြိဳက္ေဆး၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 

၂။ တိုင္းရင္းေဆးအခ်ိဳ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမရွိဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ တိုင္းရင္းေဆးအမ်ားစုတြင္ ယင္းတုိ႕၏ အညႊန္း၌ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ေဖာ္ျပေလ့မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးတိုင္းတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အနည္း ႏွင့္အမ်ားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းေဆးအမ်ားစုတြင္ ႏြယ္ခ်ိဳ (Glycyrrhiza glabra) ပါဝင္ေလ့ ရွိသည္။ ႏြယ္ခ်ိဳကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အေရွ႕တိုင္းေဆးမ်ားတြင္ေရာ အေနာက္ တိုင္းေဆးမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာတစ္ ခုျဖစ္ပါသည္။

ႏြယ္ခ်ိဳတြင္သၾကားထက္အဆ၅၀ပို၍ခ်ဳိေသာျဒပ္ေပါင္းတစ္ခုပါဝင္ၿပီးယင္းသည္ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ႏြယ္ခ်ိဳအားမိမိသေဘာျဖင့္မိမိတစ္ပတ္ထက္ပို၍အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ယင္းသည္ pseudoaldosteronism ဟူသည့္အေျခအေနကိုျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီးယင္းသည္ adrenal cortex မွေဟာ္မုန္းကိုမ်ားေစေသာအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။အျဖစ္မ်ားေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားတြင္ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ေမာပန္းျခင္း၊ေသြးဖိအားတက္ျခင္း၊ႏွလံုးေရာဂါမ်ား၊ေရဓာတ္ျပန္ဆြဲျခင္းႏွင့္ေရာင္ရမ္းျခင္းတုိ႕ပါဝင္ပါသည္။ႏြယ္ခ်ဳိသည္ေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာကင္ဆာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ရင္သားကင္ဆာ၊သားဥအိမ္ကင္ဆာ၊သားအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာမ်ား၏အေျခအေနကိုလည္းပို၍ဆိုးရြားေစႏိုင္သည့္အျပင္ကေလးအေသေမြးဖြားမႈကိုလည္းပို၍ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္သံုးစြဲသင့္သည့္အခ်ိန္ကိုကန္႕သတ္ေဖာ္ျပထားေသာတိုင္းရင္းေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ဳိးကိုယေန႕တိုင္မေတြ႕ရေသးေပ။အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ႏြယ္ခ်ဳိအားေန႕စဥ္စားသံုးေလ့ရွိၿပီးအမ်ားအားျဖင့္ကြမ္းယာထဲတြင္ထည့္၍စားေလ့ရွိပါသည္။

 

၃။ ဆားမီးဖုတ္

ဆားမီးဖုတ္ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လ်က္ဆားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေသြးေဆးမ်ား တြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္မ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားေသာ ေၾကာင့္ ဆားစားသံုးမႈသည္ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ျမင့္ေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဆားမီး ဖုတ္အား တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာအခါ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အလြန္ျမင့္ တက္လာႏိုင္ပါသည္။

 

၄။ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား

ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားအား အိမ္သံုးေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ေဆးဆိုင္မ်ား၌သာမက ကုန္စံုဆိုင္မ်ား တြင္ပါ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူ၍ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား မွားယြင္းစြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ေဆးဝါးခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ပိုးမႊားအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး ယင္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပ ႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

၅။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားအား အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စတီး႐ြိဳက္မ်ားအား မွားယြင္း စြာအသံုးျပဳျခင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္သာမက ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ သည္။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားအား အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္းသည္ အစာအိမ္ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႕သည္ ကာလၾကာ ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္သည့္ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္းအထိပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

 

အသံုးဝင္ေသာ link မ်ား

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of