“က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး” ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံုတစ္ခု ရွိသည္။ သက္ရွိလူသား တစ္ေယာက္အတြက္ က်န္းမာေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးလွသည္။ လူတိုင္း တြင္ ဘ၀တေလွ်ာက္ သူတုိ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ၀ါသနာမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအရ လုပ္ခ်င္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္သင့္သည့္အလုပ္မ်ား မ်ားစြာရွိၾကသည္။ သင္ဘာကိုပဲ လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုးက်န္းမာေနဖုိ႕ေတာ့ လုိသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ နည္းပညာမ်ားတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ားကလည္း လုိက္၍ ျမင့္တက္လာေနသည္။ ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး ခသို႕မဟုတ္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ၊ စစ္ေဆးမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းခမ်ားႏွင့္ ေဆးဖုိးမ်ား ပါ၀င္ သည္။ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုသမႈသည္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသတြင္ မရရွိႏိုင္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ခရီး သြားစရိတ္ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ရသည့္ စရိတ္မ်ားကပါ ထပ္တုိးစရိတ္အျဖစ္ ပါလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနပါက အဆိုပါကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အ တြက္ လာဘ္တစ္ပါးဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္မ်ား ႀကီးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးနိမ့္က် ေသာ လူမ်ားတြင္ ယင္းစရိတ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားသည္ ကြမ္း ယာဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ စပ္ေဆးမ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုလာၾက သည္။ ထုိ႕အျပင္ ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ရန္ တရား၀င္လုိင္စင္ရရွိထားျခင္းမရွိၾကသည့္ သူနာျပဳမ်ား၊ ရမ္းကုဟုေခၚေသာ ဆရာ၀န္အတုမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားရွိ လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သန္႕ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္း၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ေဆးကုသမႈအတြက္ မွီခို လာၾကသည့္အျပင္ ယင္းတုိ႕ကလည္း အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္တည္နာတစ္ခုကို ခြဲ၍ ျပည္ေဖာက္ထုတ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ဳိးကိုပင္ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ၾကားရသည္မွာ မယံုႏိုင္စရာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို ထင္သလုိသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါပိုးအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း၊ ေဆးမတိုးျခင္း၊ ေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ ဓာတ္ မတည့္မႈမ်ား၊ စတီး႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အေရာင္က်ေဆးမ်ား (NSAIDs) ကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ အစာအိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအျပင္ ေသဆံုးသည္အထိပါ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

 

ေဆးကုသမႈ အာမခံ

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ၾကားဖူးၾကသည္။ ေဆးကုသမႈအာမခံသည္ ေဆးကုသစရိတ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာ္ၾကားျခင္းမရွိေသးသလုိ လူသံုးလည္း နည္းလွ သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္မရွိလွေပ။ အဆိုပါအ ခ်က္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာျခင္း၏ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခမဲ့ေဆးခန္းမ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ႏွင့္ အရွင္ဆႏၵာဓိကကဲ့သို႕ေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားက ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အခမဲ့ေဆးခန္းမ်ားစြာ တည္ေထာင္ထားၾကသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား အတြက္ အခမဲ့ခြဲစိတ္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ ေဆး႐ံုမ်ားစြာကို တည္ေထာင္ထားသည္။ အဆိုပါေဆး႐ံုမ်ား အတြက္ လုပ္အားေပးဆရာ၀န္မ်ား၊ မ်က္စိအထူးကုမ်ားအျပင္ ကမာၻတ၀ွမ္းမွ အထူးကုမ်ားကလာ ေရာက္၍ ေဆးကုသမႈႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ မ်က္စိပိုင္းဆိုင္ ရာ ကုသမႈမ်ားကို ထုိေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကသည္လည္း ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အခမဲ့ေဆးခန္းမ်ားစြာ တည္ေထာင္ ထားသည္။ အဆိုပါေဆးခန္းမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္ဖြင့္ေလ့ရွိၿပီး ေဆးကုသမႈႏွင့္ ခြဲစိတ္မႈမ်ား ကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါေဆးခန္းမ်ားတြင္လည္း လုပ္အားေပးအျဖစ္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သမားေတာ္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ား၊ သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္မ်ား၊ ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဓာတ္မွန္အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆးပညာနယ္ပယ္မွ မဟုတ္ေသာ အျခားသူမ်ားစြာ ပါ၀င္လ်က္ရွိၾကသည္။

က႐ုဏရံသီအခမဲ့နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္လည္း ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕တိုင္းလုိလုိတြင္ အသင္းခြဲမ်ားရွိေနၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ကို မင္းသားအကယ္ဒမီေက်ာ္ သူႏွင့္အျခားထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ၿပီး လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအ ဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း အခမဲ့ေဆးကုသမႈမ်ား၊ အခမဲ့ခြဲစိတ္မႈမ်ားႏွင့္ အခမဲ့လူနာတင္ကား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပင္မအဖြဲ႕တည္ေနရာမွာ နိေဂါဓလမ္း၊ ၈ ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ ကုန္ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားေသာ အခမဲ့ေဆးကုသမႈ ရရွိႏိုင္ သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အျခားအခမဲ့ေဆးကုသမႈေပးေနေသာ ေဆး ခန္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနေသးသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအတြက္ အစိုးရအစီအ စဥ္ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ရရွိႏိုင္သလုိ အျခားေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ တီဘီေရာဂါကုသေဆးမ်ား ႏွင့္ ခုခံအားနည္းေရာဂါကုသေဆးမ်ားကို အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားတြင္သာမက ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းအ ခ်ဳိ႕တြင္လည္း ရရွိႏိုင္ၾကသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of