နည္းပညာမ်ားတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား သည္လည္း တုိးတက္လာၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ေနေသာ ထိပ္တန္းအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း (MMR) သည္ ၂၄၀ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ၂၀၀ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၂၀၁၀ တြင္ ကေလးအရွင္ေမြး မႈ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ မိခင္ေသဆံုးမႈ ၂၀၀ ရွိသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ေသဆံုးရသည့္အ ေၾကာင္းရင္းတြင္ ကိုယ္၀န္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ေစာင့္ေရွာက္မႈ (မေတာ္တဆႏွင့္ အျခား သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္) ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ခန္႕မွန္းေခ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ၈၃၀ ခန္႕မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍ရေသာ အ ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ေသဆံုးေနၾကသည္။ မိခင္ေသဆံုးမႈအားလံုး၏ ၉၉% မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့ သုိ႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသအေခၚလက္သည္မ်ားျဖင့္ အိမ္တြင္မီးဖြားမႈ အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္း ပါးတြင္ မိခင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါသည္။

 

(၁) မေမြးမီကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

သင့္ေလ်ာ္ေသာ မေမြးမီကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ေဘးကင္းေသာ သားဖြားျခင္း အတြက္ မရွိမျဖစ္အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ကိုယ္၀န္ရွိသည္ဟု စတင္သိရွိခ်ိန္ကတည္းက စတင္သင့္သည္။ မေမြးမီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး တြင္ စမွတ္တစ္ခုကဲ့သုိ႕ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ေမြးမည့္ရက္ ခန္႕မွန္းေပးျခင္း၊ မိခင္ ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအား စစ္ေဆးျခင္း၊ သေႏၶသား၏ ဖြံံ႕ၿဖိဳးမႈကို တီဗြီဓာတ္မွန္႐ိုက္၍ စစ္ေဆး ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားရွိပါက မိခင္မွ သေႏၶသားဆီသို႕ မကူး စက္ေစရန္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း စသည္တုိ႕ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။

 

(၂) မီးဖြားေနစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

မီးဖြားခ်ိန္တြင္ မီးဖြားျခင္းအဆင့္ေလးဆင့္ရွိသည္။ ယင္းတုိ႕အနက္တြင္ မီးဖြားျခင္း အဆင့္သံုး မွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းအဆင့္သည္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္ စတင္ၿပီး အခ်င္းႏွင့္တကြ အခ်င္းႏွင့္တြယ္ဆက္ေနေသာ ေရမႊာအိတ္အခြံ (အေျမွးမ်ား) ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ မီးဖြားျခင္းအဆင့္သံုးတြင္ စနစ္တက်ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ မီးဖြားၿပီးေနာက္ ေသြးသြန္ျခင္းကို ကာ ကြယ္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ oxytocin ထိုးေဆး ခ်က္ ခ်င္းထုိးျခင္း၊ အခ်င္းႀကိဳးကို ထိန္း၍ ဆြဲေပးျခင္းႏွင့္ သားအိမ္ကို ႏွိပ္ေပးျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္သည္။

 

(၃) မီးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

မီးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ေသြးထြက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေရာဂါ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးတုိ႕၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ နာက်င္မႈအတြက္ ကုသမႈေပးျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းအဆင့္သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသြးထြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းတုိ႕သည္ ဂ႐ုစိုက္ကုသမႈမျပဳလုပ္ပါက အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

 

(၄) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ

ယင္းသည္ မီးဖြားျခင္း အဆင့္ေလးဆင့္လံုးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ေသဆံုးမႈမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာရွင္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာေဆး၀ါး မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူမရရွိႏိုင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုတြင္ လက္သည္သို႕မဟုတ္ သူနာျပဳ သို႕မဟုတ္ သား ဖြားဆရာမႏွင့္အတူ အိမ္တြင္မီးဖြားျခင္းမ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိစၥသည္ မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္၍ ေမြး ဖြားျခင္းကို ပို၍ ျပဳလုပ္လာၾကေစရန္ အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

 

(၅) မီးဖြားၿပီးေနာက္ ေသြးသြန္ျခင္း

ေသြးသြန္ျခင္းသည္ မီးဖြားျခင္းတြင္ အသက္ကို အႏ ၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ ခုျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပို မ်ားသည္။ မီးဖြားၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေသြးပမာဏ ၅၀၀ စီစီအထက္ႏွင့္အထက္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းကို မီးဖြားၿပီးေနာက္ ေသြးသြန္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

 

(၆) ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္း

ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းသည္ မိခင္အတြက္ ကေလးအတြက္ပါ အႏ ၱရာယ္ရွိသည္ဆုိသည္ကို သံသ ယ ျဖစ္စရာ မရွိေပ။ အိမ္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ တင္းၾကပ္ေသာ ပိုးကင္းစင္ေစသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ မီးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေပး ရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႕ကို မေမြးခင္ကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္၍ရေသာ ေရာဂါမ်ားရွိ မရွိစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ရွိပါက ကာကြယ္ျခင္းတုိ႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္ ပါသည္။

 

(၇) ေသြးတုိးျခင္းႏွင့္ မီးမဖြားႏိုင္ျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း၌ ေရွးဦးကိုယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္း ကဲ့သုိ႕ ေသြးတိုးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္သည္။ ေရွးဦးကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆီးထဲတြင္ ေသြးပါျခင္းႏွင့္တြဲ၍ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရွးဦးေသြးဆိပ္တက္ျခင္းျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ တစ္ခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ တက္ျခင္းမ်ား ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။  မီးမဖြားႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေမြးဖြားျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တင္ပါးဆံုမွ စ၍ေမြးဖြားျခင္း၊ ပုခံုးမွစ၍ ေမြးဖြားျခင္း ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ မညွစ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ႕ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားအ တြက္ ေဆး၀ါးျဖင့္ ကုသမႈမ်ား၊ ကိရိယာသံုးေမြးဖြားျခင္း (ေလစုပ္စက္ျဖင့္ဆြဲျခင္း သို႕မဟုတ္ ညွပ္ဆြဲ ျခင္း) သုိ႕မဟုတ္ အေရးေပၚ ဗိုက္ခြဲ၍ေမြးဖြားျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အိမ္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚလုိအပ္ပါက သြားလာႏိုင္ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတစ္ခုခုကိုပါ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of