တီဘီေရာဂါဟု လူသိမ်ားေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေရာဂါသည္ ေရာဂါရွိသူ စကားေျပာေသာအ ခါ၊ ရယ္ေသာအခါႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေသာအခါမ်ားတြင္ ေလမွတဆင့္လြယ္ကူစြာ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေရာဂါသည္ Mycobacterium tuberculosis ေခၚေသာ ပိုးတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ေရာဂါပိုး မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမာၻတ၀ွမ္းတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ သန္း ၁၅၀၀ အထက္ရွိၿပီး ယင္းတုိ႕အ နက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဆးယဥ္ပါးအဆင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။

ဦးစြာျဖစ္ေသာ တီဘီ၊ ဦးစြာၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေသာတီဘီ၊ အဆုတ္တီဘီ၊ အဖုအပိန္႕ျဖစ္ေသာ တီဘီ၊ ဦးေႏွာက္ေျမွးတီဘီ၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတီဘီ၊ အ႐ိုးတီဘီ၊ အေရျပားတီဘီ၊ ၀မ္း တြင္းေျမွးတီဘီႏွင့္ လ်င္ျမန္၍ျပင္းထန္ေသာ ႏွလံုးဖံုးအေျမွးေရာင္ရမ္းျခင္းတီဘီ စသည္ျဖင့္ ေရာဂါအ မ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းတုိ႕အနက္ ဦးစြာျဖစ္ေသာတီဘီသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ တီဘီျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈသည္ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့တီဘီေဆးမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္တုိင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ တီဘီေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတုိ႕ကို လုိက္နာရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁) ထႂကြတီဘီေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာမေနျခင္း

တီဘီေရာဂါသည္ အလြန္လြယ္ကူစြာကူးစက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထႂကြတီဘီေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာမေနသင့္ဆိုသည္မွာ အေသအခ်ာလုိက္နာသင့္ေသာအရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးစစ္မႈမ်ားအရ ငုပ္ေနေသာ တီဘီေရာဂါရွိေနသည္ဟု ေတြ႕ရွိထားရပါက ယင္းအခ်က္ ကို ပို၍ လုိက္နာရန္လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပူေႏြး၍ ႐ႈပ္ပြေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တီဘီေရာဂါရွိသူ လူနာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မေနသင့္ေပ။

 

(၂) သင္၏ကူးစက္ႏိုင္ေခ်ကုိ သိေအာင္လုပ္ထားပါ

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။  ထုိသူမ်ားမွာ HIV စေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားနည္းေနသူမ်ား၊ ထႂကြတီ ဘီေရာဂါသည္ႏွင့္ ေနရသူ၊ ေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္မ်ား၊ ဆရာ၀န္သို႕မဟုတ္ သူ နာျပဳမ်ား၊ လူဦးေရထူထပ္ၿပီး ပိတ္ဆုိ႕ထားေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ မိဘမဲ့ ေက်ာင္းကဲ့သို႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရသူမ်ား၊ ထႂကြတီဘီေရာဂါအျဖစ္မ်ားေသာ ေဒသတြင္ ေနသူမ်ား သို႕မဟုတ္ အဆုိပါေဒသမ်ားသို႕ ခရီးသြားလာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အကယ္၍သင္သည္ အဆိုပါသူမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါက အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ ကူးစက္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ သင့္ကုိယ္သင္ကာကြယ္ရန္ ပို၍လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၃) က်န္းမာေသာေနထိုင္မႈပံုစံသုိ႕ ေျပာင္းလဲပါ

က်န္းမာေသာသူမ်ားတြင္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားသည္လည္း ျမင့္ေသာေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါပိုးကို ခုခံ ႏိုင္စြမ္းလည္း ျမင့္မားၾကသည္။ က်န္းမာေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္၍ မွ်တေသာ အစားအစာကိုစားျခင္း၊ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း၊ အရက္ေလွ်ာ့ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ တကုိယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တုိ႕ကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

 

(၄) ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း

တီဘီေရာဂါကူးစက္မႈကို BCG (Bacille Calmette-Guerin) ေဆးအသံုးျပဳ၍ ကာကြယ္ႏိုင္ သည္။ ယင္းေဆးကို တီဘီေရာဂါကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုး ျပဳၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္းေဆးသည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္။ လူႀကီးမ်ားအတြက္မွာမူ ယင္းတုိ႕သည္ ကူးစက္ႏိုင္ေခ်မ်ားသူမ်ား သို႕မဟုတ္ တီဘီေရာဂါ သည္မ်ားႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ထႂကြတီဘီေရာဂါ ရွိသူ၏ မိသားစုမ်ားျဖစ္ပါက ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 

(၅) မ်က္ႏွာဖံုး၀တ္ဆင္ျခင္း

တီဘီေရာဂါသည္ ထႂကြတီဘီေရာဂါရွိသူတစ္ေယာက္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းသို႕မ ဟုတ္ ရယ္ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အမႈန္မ်ားမွတဆင့္ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္း ႏွင့္ ပါးစပ္ကိုဖံုးအုပ္ထားေသာ မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခု၀တ္ျခင္းက သင့္အား တီဘီေရာဂါပိုးမ်ားကို ႐ွဴသြင္းမိ ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခုကို အလြယ္တကူမရႏိုင္လွ်င္ လက္ကိုင္ပ၀ါတစ္ ထည္သုိ႕မဟုတ္ အျခားအလားတူပစၥည္းတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

(၆) လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း

လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထႂကြတီဘီေရာဂါရွိသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာမ်ားကို ကူးစက္ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆိုပါေနရာမ်ား ကို ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ တီဘီကူးစက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေရွာင္ရွား၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ က မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခုသို႕မဟုတ္ အျခားအလားတူပစၥည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တီဘီေရာဂါကူး စက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of