လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ား လုိ အပ္သည္။  လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကို ေစာေစာသြားရန္ လုိအပ္လွသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္လုိအပ္သနည္းဆိုသည္ကို ေအာက္တြက္ ေခါင္း စဥ္မ်ားခြဲ၍ ရွင္းျပမည္ျဖစ္သည္။

 

ငါး၀ယ္ရန္အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေစ်းအမ်ားစုတြင္ ေရခ်ဳိငါးအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ ငါးၾကင္း၊ ငါးတန္၊ ငါးပတ္၊ ငါးျမင္း၊ ငါး သေလာက္ စသည္တုိ႕ကို ေရခဲ႐ိုက္ငါးအျဖစ္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။  အဆိုပါငါးမ်ားကို ျဖန္႕ခ်ိသည့္ေနရာ မွ ေရခဲပံုးမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္း၍ ပို႕ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။  ေစ်းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ေသတၱာပံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၿပီး မနက္ေစာေစာအခ်ိန္သည္ အဆိုပါငါးမ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရႏိုင္ ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ငါးမ်ားျဖစ္သည့္ ငါးမုတ္၊ ငါးပုတ္သင္၊ ငါးပါးနီ၊ တီလားပီယား၊ ေရဘ၀ဲႏွင့္ ကင္းမြန္ စသည့္ငါးမ်ားကိုလည္း ေရခဲ႐ိုက္အျဖစ္သာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။  ထုိ႕ေၾကာင့္ မနက္ေစာေစာ ေစ်းသြား ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ငါးမ်ားကို အလတ္ဆတ္ဆံုးရရွိႏိုင္မည့္အျပင္ ေကာင္းစြာေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ လည္းျဖစ္သည္။  လတ္ဆတ္မႈကို အလြယ္တကူစစ္ေဆးရန္အတြက္ ပါးဟက္မ်ားနီေနျခင္းရွိ မရွိကို ၾကည့္၍လည္း သိႏိုင္ေသးသည္။

သုိ႕ေသာ္ ေရခ်ဳိငါးအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ ေရခ်ဳိငါးခူ၊ ငါးက်ည္း၊ ငါးစင္႐ိုင္း၊ ငါးႏုသန္း၊ ငါးေျပမ၊ ငါးရံ႕၊ ငါးသလဲထုိး စသည့္တုိ႕ကို ၀ယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ မနက္ေစာေစာေစ်းသြားရန္မလုိအပ္ေပ။  အေၾကာင္းမွာ ေရာင္းသူမ်ားသည္ အဆိုပါငါးမ်ားကို မေရာင္းမီအထိ အရွင္သိုေလွာင္ထားေလ့ရွိေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။  ၀ယ္သူလာမွသာ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။  ထုိ႕ ေၾကာင့္ အဆိုပါငါးမ်ားကိုမူ ေဒသခံေစ်းမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြး လတ္ဆတ္စြာ ရရွိႏိုင္ေပသည္။

 

အသား၀ယ္ရန္အတြက္

၀က္သား၊ အမဲသား၊ ၾကက္သား၊ ဘဲသား၊ ဆိတ္သား စသည့္အသားမ်ားမွာ ေယဘူယ်အား ျဖင့္ လတ္ဆတ္ေနေလ့ရွိသည္။  အေၾကာင္းမွာ ယင္းအသားမ်ားကို သားသတ္႐ံုမွ ေန႕စဥ္လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ပို႕ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။  ယင္းသားသတ္႐ံုမ်ားသည္ မနက္ေစာေစာ (၃ နာရီ ခန္႕တြင္) အလုပ္စတင္ေလ့ရွိၾကၿပီး အသားမ်ားကို ေဒသခံေစ်းေရာင္းသူမ်ားထံ ပို႕ေဆာင္ေပးၾက သည္။  ထုိ႕ေၾကာင့္ ယင္းအသားတုိ႕မွာ လတ္ဆတ္ေလ့ရွိသည္။  သို႕ေသာ္ ေစ်းသို႕ေစာေစာသြားျခင္း ျဖင့္ သင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူစရာ အမ်ားအျပားေတြ႕ရႏိုင္သည္။  ထို႕အျပင္ ၿမိိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ၀က္နံ႐ိုး၊ ကလီစာ၊ ဦးေႏွာက္၊ ၀က္လက္စသည့္ အနည္းငယ္သာရႏိုင္ေသာ အသား မ်ားကို ၀ယ္ယူလုိပါက မနက္ေစာေစာ သြားရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ၾကက္သား၀ယ္ရန္အတြက္မူ ေစာေစာစီးစီးသြားရန္ မလုိေသာ္လည္း ေသခ်ာစိစစ္၀ယ္ယူရန္ လုိအပ္သည္။  ၾကက္သားသည္လည္း ေရာင္းသူမ်ားမွ မနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ သတ္ၿပီး ေစ်းသို႕ တုိက္႐ိုက္ပို႕ေဆာင္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။  ေရာင္းခ်သူမ်ားမွ တစ္ေန႕စာေရာင္းခ်ရန္အေရအတြက္ ကို ခန္႕မွန္း၍ သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  စိစစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ တစ္ေန႕စာေရာင္းမကုန္သည့္ ၾကက္ သားမ်ားကို ေရခဲ႐ိုက္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္ျဖစ္ရာ လတ္လတ္ဆတ္ ဆတ္အလုိရွိပါက ေသခ်ာစြာ စိစစ္၀ယ္ယူရန္ လုိအပ္ေလသည္။

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံေစ်းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနပင္ ျဖစ္ သည္။  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေစ်းသို႕ေစာေစာသြားရျခင္းကို သေဘာက်သည္။  ေစာေစာသြား ျခင္းျဖင့္ အသားငါးမ်ားသာမက ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးမ်ားမွာ ေစ်းထဲတြင္ အရွင္ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ငါးႀကီးမ်ားႏွင့္အသားမ်ားအတြက္မူ ေစာေစာသြား ျခင္းက ပို၍လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရေစသည္။  အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အသားငါးတုိ႕၏ လတ္ ဆတ္မႈေလ်ာ့က်သြားသည့္အျပင္ အရသာကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။  ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ အစားေကာင္းႀကိဳက္သူဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေစ်းသြားမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ေစာေစာသြားသည္က ပို၍ေကာင္းေလသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of