ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အပူပိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႕အပူခ်ိန္မ်ားျမင့္ တက္လာသကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အပူခ်ိန္သည္လည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္တိုင္းလုိလုိပင္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အယ္လ္နီညိဳဟုေခၚေသာ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္၏ သက္ ေရာက္မႈကိုလည္း ခံေနရၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအေျမာက္အျမားတြင္ အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ အယ္လ္နီညိဳဆိုတာဘာလဲ။ အယ္လ္နီညိဳဆိုသည္မွာ ေတာင္အေမရိက ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ အီေကြတာ ႏွင့္နီးကပ္သည့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၏ ပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္တစ္ ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ ပံုမွန္ကုန္သည္ေလဟုေခၚေသာ ေလမ်ားအားနည္းမႈေၾကာင့္ အေနာက္ပစိဖိတ္ တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ေရစီးေၾကာင္းကို အေရွ႕ဖက္သို႕ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းေစရာတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ ပူေႏြးေသာေရမ်ားက အေရွ႕ပစိဖိတ္ေရမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ေရေအးမ်ားေနရာ တြင္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ကမာၻ႕ေနရာအႏွံ႕အျပားရွိ ရာသီဥတုပံုစံမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေလထု အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ အပူရွပ္ျခင္းသည္ အႏ ၱရာယ္အမ်ားဆံုး က်န္း မာေရးျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာေလသည္။

 

အပူရွပ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ

အပူရွပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ကိုယ္ပူျခင္းႏွင့္ အလြန္ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ထိေတြ႕ရေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္ ၏ အပူခ်ိန္ထိန္းညွိျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္ေသာ အေျခအေန တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အပူေၾကာင့္ထိခိုက္မႈ၏ အျပင္းထန္ဆံုးပံုစံျဖစ္ၿပီး ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အပူရွပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အျခား ကိုယ္တြင္းအဂၤါ မ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္သူမ်ား တြင္ အဓိကျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္၍က်န္းမာေသာ သူမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အပူရွပ္ျခင္းသည္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္စြာထိေတြ႕ျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မူးလဲျခင္းသည္ အပူရွပ္ျခင္း၏ ေရွးဦးလကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခားလကၡဏာမ်ားမွာ တဆတ္ဆတ္ထုိး၍ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ပူလြန္းေသာ္လည္း ေခၽြး မထြက္ျခင္း၊ အေရျပားပူ၍ နီရဲေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ႂကြက္တက္ျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။
အပူရွပ္ျခင္းသည္ အသက္အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိ မီတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လူနာအား ေလေအးေပးစက္ရွိေသာ ေနရာတြင္ထားျခင္း၊ မလိုအပ္ ေသာအ၀တ္အစားမ်ားကို ခၽြတ္ပစ္ျခင္း၊ ယပ္ခတ္ေပးျခင္း၊ အေရျပားကို စိုစြတ္ေစရန္ ေရစြတ္ေပးျခင္း၊ ခ်ဳိင္းၾကား၊ ေပါင္ၿခံႏွင့္လည္ပင္းတုိ႕တြင္ ေရခဲကပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရခ်ဳိးကန္သို႕မဟုတ္ ေရေအးဇလံုထဲတြင္ စိမ္

ထားျခင္းစသည္တုိ႕ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေသာ သူမ်ားမွာ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၄ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ လူႀကီးမ်ား၊ အလြန္၀သူမ်ား သို႕မဟုတ္ ပိန္လြန္းသူမ်ား၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရွိသူမ်ား၊ အရက္စြဲေနသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 

အပူရွပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

(၁) သင့္ေလ်ာ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္း

ေပါ့ပါးေသာအ၀တ္မ်ား၊ အေရာင္ေဖ်ာ့ေသာအ၀တ္မ်ားႏွင့္ ပြေသာအ၀တ္မ်ားသည္ ပူျပင္းေသာ ရာသီ ဥတုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအ၀တ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အနားသပ္အျပားႀကီးႀကီးပါေသာ ဦးထုပ္ကိုေဆာင္းျခင္း ကလည္း ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

(၂) ေနေရာင္ခံလိမ္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

ေနေရာင္ခံလိမ္းေဆးမ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္မွ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ေနေရာင္ကာကြယ္မႈအညႊန္း (SPF) ၃၀ ႏွင့္ အထက္ပါ၀င္ေသာ လိမ္းေဆးမ်ဳိးကို အသံုး ျပဳသင့္သည္။

 

(၃) အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း

ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေန႕စဥ္ အနည္းဆံုး ဖန္ခြက္ ၈ခြက္ခန္႕ ေရကို ေသာက္သံုးသင့္သည္။ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား သို႕မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုလည္း ေသာက္သံုး ႏိုင္သည္။ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈ ျမင့္မားခ်ိန္မ်ားတြင္ အီလက္ထ႐ိုလုိက္အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားကိုလည္း ေရအစား ေသာက္သံုးေပးႏိုင္သည္။

 

(၄) အိမ္ျပင္ပတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းသို႕မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ သတိထားျခင္း

ပူျပင္းေသာအပူခ်ိန္တြင္ အိမ္ျပင္ပ၌ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ျပဳရမည့္သူမ်ား အတြက္ အထူးသတိထားရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အဆုိပါအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းသုိ႕မဟုတ္ အလုပ္ မလုပ္မီ အနည္းဆံုး ေရ ၇၀၀ မီလီလီတာ ခန္႕ ႀကိဳတင္ေသာက္သံုးေပးသင့္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရ မဆာလွ်င္ပင္ မၾကာခဏေသာက္သံုးေပးသင့္သည္။

 

(၅) ေနပူေသာေနရာမ်ားသို႕ သြားလာျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း

အျပင္သြားရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မနက္ေနမထြက္မီ သို႕မဟုတ္ ေန၀င္ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ သြားလာျခင္းက ပို၍ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။

 

(၆) ကဖင္းသို႕မဟုတ္ အယ္လ္ကိုေဟာပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း

ကဖင္းသို႕မဟုတ္ အယ္လ္ကိုေဟာ ပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားသည္ သင့္အား ေရဓာတ္ပိုမို၍ ဆံုး႐ွံဳးေစႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ အီလက္ထ႐ိုလုိက္အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းက ပို၍ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္သည္။

 

(၇) ရပ္ထားေသာကားထဲတြင္ ေနခဲ့ျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း

ရပ္ထားေသာ ကားထဲတြင္ မည္သူ႕ကိုမွ် မထားခဲ့ပါႏွင့္။ ယင္းသို႕ထားခဲ့ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားတြင္ အပူဆိုင္ရာ ေသဆံုးမႈကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားသာမက သက္ ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကိုလည္း အရိပ္ထဲတြင္ ရပ္ထားေသာကားထဲတြင္ ျဖစ္ေစကာမူ မထား ခဲ့သင့္ေပ။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of