ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ေန႕စဥ္ အစာစားၾကသည္။ အစားအစာဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အဓိကလိုအပ္ ခ်က္သံုးခုျဖစ္ၾကသည့္ အစား၊ အဝတ္ႏွင့္ အမိုးအကာတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ အဓိကပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္း၏ သန္႕ရွင္းမႈသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အစားအစာ၏ သန္႕ရွင္းေရးသာမက အစားအစာကို ကိုင္တြယ္သူ၏ သန္႕ရွင္းမႈ၊ သိမ္းဆည္းမႈ၊ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ သန္႕ရွင္းမႈႏွင့္ အစားအစာကို တည္ခင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ဤေနရာတြင္ အစားအစာမွတဆင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕အား ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဝမ္းသြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝမ္းသြားျခင္းမ်ားတြင္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ဗိုင္း ရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဝမ္းေရာဂါစသည္ျဖင့္ သံုးမ်ိဳးပါဝင္ပါသည္။

ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆိုးက်ိဳးေပးႏိုင္သည့္ ဘက္တီးရီးယား မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အစာေခ်စနစ္အား ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းတုိ႕ အား အသားစိမ္းမ်ား၊ ဥမ်ား၊ အခြံပါသည့္ ပင္လယ္စာ၊ က်ိဳခ်က္မထားေသာႏို႕၊ မသန္႕ရွင္းေသာ အိုး ခြက္မ်ားႏွင့္ မသန္႕ရွင္းေသာ အစားအစာကိုင္တြယ္သူ၏ လက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့့္ျဖစ္ျခင္းမ်ားတြင္ ဝမ္းပ်က္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားသည္ အလြန္ကူး စက္ျမန္ၿပီး သန္႕ရွင္းမႈမရွိေသာ လက္မ်ားမွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အစာအိမ္အတြင္းသို႕ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

ခရီးသြားဝမ္းေရာဂါတြင္မူ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္တခုခုသို႕ ခရီးသြားေနေသာ သူမ်ား တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္၍ ခရီးသြားမ်ား၏ ၃ဝ% မွ ၇ဝ% အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေဒသခံပတ္ဝန္းက်င္၊ အစားအစာႏွင့္ ေရတုိ႕ျဖင့္ ေနသားမက်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ေပ်ာက္ကင္းေလ့ရွိပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အစားအစာမ်ားအေၾကာင္းကို သိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ႏို႕ႏွင့္ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျခားေသာ အစားအစာမ်ားထက္ပို၍ ဝမ္းပ်က္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားအား ေသာက္သံုးျခင္းကို ပို၍ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ႏို႕ေသာက္ျခင္းသည္ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကိစၥ တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာ့နာမည္ေက်ာ္ မုန္႕ဟင္းခါးတြင္ အသံုးျပဳေသာ မုန္႕ဖတ္သည္ လည္း ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လမ္းေဘးစာမ်ားအား စားေသာက္ ရာတြင္ သတိျပဳ၍ စားေသာက္သင့္သည္။ သစ္သီးမ်ားတြင္လည္း ယင္းတုိ႕၏ အခြံမ်ားေပၚတြင္ ဝမ္း ပ်က္ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္းေဘးစာေရာင္းခ်သူ အမ်ားစုသည္ သန္႕ရွင္းမႈအေၾကာင္း ဗဟုသုတ နည္းပါးၾကသည္။ လမ္းေဘးစာအမ်ားစုအား ဖုန္မ်ားႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား မ်ားစြာရွိႏိုင္ေသာ လမ္းမ်ားေဘး တြင္ အဖံုးအကာမပါဘဲ အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္ေတာ့ ယင္းသည္ အသားက်ေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ကိုယ္ ခႏၶာတြင္လည္း ခုခံအား ရရွိၿပီး ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာလည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက ယင္းအား သတိျပဳသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ သင့့္အား ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဝမ္းပ်က္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အစာေခ်စနစ္အတြင္း၌ အက်ဳိးျပဳေသာ ပိုးမႊားမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ယင္းတုိ႕ သည္ က်န္းမာေသာ အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစၿပီး အစာေခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ယင္းပိုးမႊားပမာဏသည္ ပံုမွန္ထက္ နည္းေနပါက သင့္တြင္ ဝမ္းပ်က္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေခ်ပိုမ်ားသည္။ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ယင္းအက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယားမ်ားပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ား ရွိ သည္။ လူသိမ်ားေသာ အရာတစ္ခုမွာ ဒိန္ခ်ဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒိန္ခ်ဥ္တြင္ အက်ဳိးျပဳပိုးမႊားမ်ား မ်ားျပား စြာပါဝင္ၿပီး ယင္းအား မၾကာခဏေသာက္သံုးျခင္းသည္ သင့့္၏ အစာေခ်စနစ္အား ပို၍ က်န္းမာေစႏိုင္ ပါသည္။

 

ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

ဝမ္းပ်က္ျခင္းသည္ အစားအစာ၏ မသန္႕ရွင္းမႈ၊ အစားအစာျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစားအစာကိုင္ တြယ္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တုိ႕တြင္ မသန္႕ရွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစားအစာမွတဆင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္အတြက္ သန္႕ရွင္းမႈသည္ မရွိမျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အစားအစာျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအား သန္႕ရွင္းစြာ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး လတ္ဆတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ မလတ္ဆတ္ေသာ သို႕မဟုတ္ အမွည့္လြန္ေနေသာ အစားအစာသည္ ဝမ္းပ်က္ ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံ တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အစားအ စာမစားမီတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးအား ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာသင့္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ထား ေသာ အစားအစာမ်ားကိုလည္း ယင္နားျခင္းမရွိေစရန္ ဖံုးအုပ္ထားသင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္ ေကာင္မ်ားသည္ ဝမ္းပ်က္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားအား အဓိက သယ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သစ္သီးမ်ားအား မစားမီတြင္ အခြံခြာသင့္ပါသည္။ အသားမ်ား၊ ငါးမ်ားႏွင့္ ဥမ်ား အားလည္း မစားသံုးမီတြင္ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတုိ႕တြင္ လည္း ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ဆိုပါက ယင္းတုိ႕၏ လတ္ဆတ္မႈသည္ အဓိက ဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ လမ္းေဘးစာမ်ားႏွင့္ အသားက်မႈမရွိပါက ယင္းတုိ႕အား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သို႕မဟုတ္ သန္႕ရွင္းမႈရွိေသာ လမ္းေဘးစာေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပါ။ စားကၽြင္းစားက်န္မ်ား အား အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ၾကာျမင့္စြာထားျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ယင္းတုိ႕အား လတ္ဆတ္မႈကို ထိန္း သိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ အျမန္ဆံုး သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။ အစားအစာထည့္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိုးခြက္မ်ား၊ ဖန္ခြက္မ်ားႏွင့္ အျခား ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာထားသင့္ ပါသည္။ ေသာက္သံုးရန္ ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေရစိမ္းအား မေသာက္သံုးပါႏွင့္။ အကယ္၍ ေရသန္႕အား မရႏိုင္ပါက က်ိဳခ်က္ထားေသာ ေရကိုသာ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ အသံုးျပဳသင့့္ပါ သည္။

 

အသံုးဝင္ေသာ link မ်ား (1) (2)

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of