ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက စတင္၍က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကေသာ စြဲၿမဲေနသည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕တုိင္းတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အမ်ားစုမွာ ေန႕ပိုင္းတစ္ေန႕လံုးဖြင့္ေလ့ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ဆိုင္မ်ားမွာ ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး ဖြင့္ၾကသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕အေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွာ၍ လက္ ဖက္ရည္ေသာက္ရန္ မခက္ခဲလွေပ။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တိုင္းတြင္ လက္ဖက္ရည္ႏွစ္မ်ဳိးရႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႕မွာ လက္ဖက္ရည္အခ်ဳိႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

လက္ဖက္ရည္အခ်ဳိကို လက္ဖက္ရြက္အခ်ဳိေျခာက္ကိုႏွပ္ထားေသာ အက်ရည္၊ ႏို႕ဆီ၊ ႏို႕စိမ္း သို႕မဟုတ္ ႏြားႏို႕ျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ဖက္ရည္အခ်ဳိေဖ်ာ္စပ္ရာ၌ သၾကားကို အသံုးျပဳျခင္း မရွိၾကေပ။ အျခားလက္ဖက္ရည္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည္ လီမြန္တီးကဲ့သို႕ေသာ အရာ မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေသးသည္။

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းမွာ ပြက္ပြက္ဆူ ေအာင္ႀကိဳထားေသာေရတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ခပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ဆိုင္သို႕လာ ေရာက္သူတုိင္းအတြက္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကို အခမဲ့ရရွိႏိုင္သည္။ ေကာ္ဖီေစ့ကို ႀကိတ္ထားေသာ ေကာ္ဖီမႈန္႕ျဖင့္ေဖ်ာ္စပ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကိုလည္း ရရွိႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာ္ဖီ ေသာက္သူအမ်ားစုသည္ ယခုအခါ Nescafe ကဲ့သို႕ေသာ အသင့္သံုးေကာ္ဖီမစ္မ်ားကို ပို၍ ေသာက္ သံုးလာၾကသည္။

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၍ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကျခင္းမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႕၏ စြဲၿမဲေန ေသာအေလ့အက်င့္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ လက္ဖက္ရည္ (လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း)၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေကာ္ဖီႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁) ခႏၶာကိုယ္၏ေရဓာတ္ကို ျပန္လည္ျပည့္ေစႏိုင္ျခင္း

လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေရဓာတ္ကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပး ႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ျခားနားခ်က္မွာ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ လက္ဖက္၏ႏွစ္သက္ဖြယ္ အနံ႕ ၊ အရသာပါ၀င္သည့္ ေရသက္သက္သာ ျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း (အပူျဖစ္ေစ၊ အ ေအးျဖစ္ေစ) သည္ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပူအိုက္ေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ ခႏၶာ ကုိယ္မွ ဆံုး႐ွံဳးသြားေသာ ေရဓာတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္သည္။

 

(၂) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈ

လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ေကာ္ဖီႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ကဖင္းဓာတ္အားျဖင့္ တူညီစြာပါ၀င္ၾကၿပီး လႈံ႕ေဆာ္ မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ေကာ္ဖီတြင္ ဖိႏွိပ္ျခင္းအက်ဳိးပိုမ်ားသည္။  အ ဓိပၸါယ္မွာ ေကာ္ဖီသည္ သင့္၏ခႏၶာကိုယ္မွ စြမ္းအားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ ရည္ကို မအိပ္ခ်င္ေစရန္၊ ပညာေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တရားထုိင္ရန္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အသံုးျပဳလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္ဖီမွာမူ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မွ နာ မည္ေက်ာ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္သည္ စိတ္ၾကည္လင္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးတုိ႕ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ထုိ႕အျပင္ ေကာ္ဖီတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကဖင္းဓာတ္သည္ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့က်လြယ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါ လႈံ႕ေဆာ္မႈအက်ဳိးကို တစ္ေန႕လံုးရရွိလုိပါက လက္ဖက္ရည္သည္ ပို၍ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္ မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

(၃) ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာကင္ဆာအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ ျဖစ္ပြားမႈ ႏႈန္းကို ေကာင္းစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရွိထားၾကသည္။ ေကာ္ဖီတြင္ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ေကာင္းက်ဳိးကို မရရွိႏိုင္ေပ။

 

(၄) ဓာတ္တုိးဆန္႕က်င္ ဂုဏ္သတၱိမ်ား

ဓာတ္တုိးဆန္႕က်င္ပစၥည္းဆိုသည္မွာ အျခားေမာ္လီက်ဴးမ်ား၏ ဓာတ္တုိးျခင္းကို ဆန္႕က်င္ သည့္ ေမာ္လီက်ဴးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္တိုးျခင္းဆိုသည္မွာ free radicals မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပး ႏိုင္ေသာ ဓာတုေဗဒျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႕က ဆဲလ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ကြင္းဆက္ဓာတ္ ျပဳမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဓာတ္တုိးဆန္႕က်င္ပစၥည္းတစ္ခုသည္ သင့္အားလန္းဆန္းေစျခင္း၊ စိတ္ခံစား မႈေကာင္းေစျခင္း၊ က်န္းမာျပည့္စံုေသာ ခံစားမႈကိုရေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးမ်ားကို ရေစႏိုင္သည္။ လက္ ဖက္ရည္တြင္ ေကာ္ဖီႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္း အလြန္မ်ားျပားစြာ ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

 

(၅) ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစျခင္း

လတ္တေလာေလ့လာမႈမ်ားအရ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို က်ေစရန္ ေကာင္းစြာအကူအညီေပးႏိုင္သည္ဟု ေတြ႕ရွိထားၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္သည္ ေရငတ္ေျပေစ႐ံု သာမက ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ပို၍ လ်င္ျမန္ေစႏိုင္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ေကာ္ဖီတြင္ ကယ္လုိရီမ်ားစြာပါ၀င္ေနခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းမွာ ကယ္လိုရီလံုး၀ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ေသာက္ သံုးစရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

(၆) ခံတြင္းက်န္းမာေရး

ခံတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးတြင္လည္း လက္ဖက္ရည္သည္ ေကာ္ဖီထက္ မ်ားစြာပို၍ ေကာင္းက်ဳိးေပးႏိုင္သည္။ လက္ဖက္ရည္တြင္ သင္၏သြားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဖလုိ႐ိုက္ဒ္ ဓာတ္မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ထုိ႕အျပင္ အစားတစ္ႀကိမ္စားၿပီးတုိင္း လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတစ္ ခြက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အနံ႕ဆိုးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္အျပင္ ပါးစပ္ခၽြဲျခင္းလည္း ျဖစ္ပြားမႈနည္းေစ ႏိုင္သည္။ အျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ ေကာ္ဖီကဲ့သို႕ သင္၏သြားမ်ားကို အေရာင္ေျပာင္းေစမည္ မဟုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

(၇) အ႐ိုးက်န္းမာေရး

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကို ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ အ႐ိုးမ်ားကို ပိုမိုသန္မာေစ႐ံုသာမက အ႐ိုး ပြျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ က်န္းမာေသာ အ႐ိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကိုလည္း အားေပးသည္။ ယင္းေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေကာ္ဖီတြင္ ေတြ႕ရွိရမည္ မဟုတ္ေပ။

 

(၈) စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈဆန္႕က်င္ေဆးတစ္မ်ဳိးအေနျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႕ရွိထားၾကသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ရည္ ၾကမ္းတစ္ခြက္ေသာက္လုိက္ျခင္းက သင္၏စိတ္ဓာတ္ကို ျပန္လည္ ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည္။ ထုိ႕အျပင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ သင္၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး ယင္းကို ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း ျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of