၀က္႐ူးျပန္ျခင္း

၀က္႐ူးျပန္ျခင္း

ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

၀က္႐ူးျပန္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေႏွာင့္ ယွက္ခံရေသာ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္၏ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တက္ျခင္း၊ ပံုမွန္မ ဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႕မဟုတ္ အာ႐ံုခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ျခင္းတုိ႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ တခါတရံတြင္ သတိလစ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

တက္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ားသည္ အလြန္ကြဲျပားပါသည္။ အခ်ဳိ႕၀က္႐ူးျပန္သူမ်ားသည္ တက္ခ်ိန္တြင္ စကၠန္႕အနည္းငယ္ မ်က္ျဖဴလန္သြားျခင္းသာ ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တြင္ ေျခလက္ မ်ားမၾကာခဏ ေကြးေကာက္ျခင္းအထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။

တစ္ႀကိမ္တက္ျခင္းျဖင့္ သင့္တြင္ ၀က္႐ူးျပန္ေရာဂါရွိသည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ ၀က္႐ူးျပန္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိသာေစရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္တက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏုစားတက္ျခင္းအ တြက္ပင္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႕သည္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေရကူးျခင္းႏွင့္ ကားေမာင္းျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ျဖစ္ပြားပါက အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအျပင္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္လည္း ၀က္႐ူးျပန္ေသာ လူနာမ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ တက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၀က္႐ူးျပန္ျခင္းသည္လည္း ပို၍ျပင္းထန္လာပါ သည္။

 

လကၡဏာမ်ား

မၾကာခဏတက္ျခင္းသည္ ၀က္႐ူးျပန္ျခင္း၏ အဓိကလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ ၀က္႐ူးျပန္ျခင္း ကို ညႊန္ျပသည့္ လကၡဏာအခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္တြင္ အဆိုပါလကၡဏာမ်ား အား တစ္ခုသို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ေတြ႕ရွိရပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ –

 • အဖ်ားမရိွဘဲ တက္ျခင္း
 • မၾကာခဏ သတိလစ္ျခင္း၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဆီး၀မ္းမထိန္းႏိုင္ျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႕ ေနာက္တြင္
 • ခဏတာ မိုက္ကနဲျဖစ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေတြေ၀ျခင္း
 • လူတစ္ဦးသည္ ေမးခြန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခဏတာ မတံု႕ျပန္ႏိုင္ျခင္း
 • လူတစ္ဦးသည္ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ လဲက်ျခင္း
 • လူတစ္ဦးသည္ သိသာေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေတာင့္တင္းျခင္း
 • သိသာေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမရွိဘဲ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္းသို႕မဟုတ္ ၀ါးျခင္းတုိ႕ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ျခင္း
 • မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ျခင္း
 • လူတစ္ဦးသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဲ ေၾကာက္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ လန္႕ျခင္း
 • အထိအေတြ႕၊ အန႔ံႏွင့္အၾကားအာ႐ံုမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း
 • ေျခေထာက္မ်ား၊ လက္မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အေၾကာဆြဲျခင္း

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႕ ျပသင့္သလဲ

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားအနက္ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚပါက ေဆးပညာဆိုင္ရာ အကူအညီအား ခ်က္ခ်င္းရယူသင့္ပါသသည္။

 • တက္ျခင္းသည္ ငါးမိနစ္ထက္ပို၍ ၾကာျခင္း။
 • ဒုတိယတက္ျခင္းသည္ တဆက္ထဲလုိုလုိျဖစ္ျခင္း။
 • တက္ျခင္းရပ္သြားေသာ္လည္း သတိျပန္မရျခင္း သို႕မဟုတ္ အသက္႐ွဴမႈ ပံုမွန္ျပန္မျဖစ္ ျခင္း
 • သင့္တြင္ အပူထုတ္လႊတ္မႈကို ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း။
 • သင့္တြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိျခင္း။
 • သင့္တြင္ ျမင့္မားေသာ အဖ်ားရွိျခင္း။
 • သင့္တြင္ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္း။
 • တက္ေနစဥ္အတြင္း သင့္ကိုယ္သင္ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မိျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ တက္ျခင္းအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႀကံဳရျခင္းျဖစ္ပါက ဆရာ၀န္ထံ ခ်က္ခ်င္းသြားပါ။

 

ကုသမႈ

၀က္႐ူးျပန္ျခင္းအတြက္ ကုသမႈသည္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စတင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဆး၀ါး မ်ားျဖင့္ ကုသရန္ မလံုေလာက္ပါက ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခား ေသာကုသျခင္းမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

ေဆး၀ါးမ်ား

၀က္႐ူးျပန္ျခင္းခံစားရေသာ လူအမ်ားစုသည္ ၀က္႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးဟု လူသိမ်ားေသာ တက္ျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ေဆးမ်ားအား ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ တက္ျခင္းမရွိဘဲ ေနႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ ၀က္႐ူးျပန္ျခင္း၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေပါင္းစပ္သံုးစြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၀က္႐ူးျပန္ျခင္းႏွင့္တူသည့္ လကၡဏာမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ က ေလးမ်ားအနက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ားအသံုး ျပဳျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ တက္ျခင္းကင္းေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားစြာ တြင္လည္း တစ္ႏွစ္သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ တက္ျခင္းျပန္မျဖစ္ေတာ့ပါက ေဆး၀ါးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း အား ရပ္တန္႕ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေသာရလဒ္မ်ားကို မရရွိပါက ဆရာ၀န္မ်ားမွ ကုထံုး သို႕မဟုတ္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တက္ျခင္းသည္ ဘာသာစကား၊ စကားေျပာျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အၾကားသို႕မဟုတ္ အျမင္စသည့္ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ ေသးငယ္ၿပီးသိသာသည့္ ဦးေႏွာက္၏အစိတ္အပိုင္းတြင္ စတင္မွသာ လွ်င္ ခြဲစိတ္မႈကို အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ခြဲစိတ္မႈတြင္ တက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ဦးေႏွာက္ ဧရိယာကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

၀က္႐ူးျပန္လူနာမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစြဲျခင္းကို ရပ္တန္႕ႏိုင္ၾကပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတုိ႕အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္မွ ၄ႏွစ္အထိ တက္ျခင္း ကင္းစင္ေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။  ထုိ႕အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ၀က္႐ူးျပန္ျခင္းပံုစံမ်ားသည္ အျခားပံုစံမ်ား ထက္ ကုသရန္ပို၍ လြယ္ကူပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ တက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

၀က္႐ူးျပန္လူနာမ်ား၏ ၇၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕အား ၀က္႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာကုသႏိုင္ပါသည္။ က်န္ေသာသူမ်ားတြင္မူ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ခြဲစိတ္မႈျပဳ လုပ္ရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားရလဒ္ေကာင္းမြန္ေသာ ကုထံုးတစ္ခုမွာ ဒႆမေျမာက္အာ႐ံု ေၾကာ လႈံ႕ေဆာ္စက္ဟုေခၚေသာ စက္အားထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

၀က္႐ူးျပန္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ မၾကာခဏမရွင္းမလင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယင္းကိုကာကြယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တက္ျခင္း၏အျဖစ္မ်ားေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦး ေခါင္းထိခိုက္ျခင္းကိုမူ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

အသံုး၀င္ေသာ link မ်ား (1) (2) (3) (4)