၀က္ၿခံ

၀က္ၿခံ၀က္ၿခံဆိုသည္မွာ အေမႊးအိတ္ကေလးမ်ားတြင္ အေရျပားဆဲလ္အေသမ်ားႏွင့္ အဆီမ်ား ျဖင့္ ပိတ္ေနေသာ အေရျပားအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လည္ပင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ပါး၊ ပခံုးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေက်ာတုိ႕တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ကုသမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ၀က္ၿခံ သည္ျပန္ေပၚလာတတ္ၿပီး မေပ်ာက္ဘဲရွိေနတတ္သည္။ ေရာင္သည့္အဖုမ်ားႏွင့္ ၀က္ၿခံဖုမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကင္းရန္ၾကာၿပီး ယင္းတုိ႕ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္အသစ္တုိ႕ထြက္လာတတ္ သည္။

ယင္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအၾကားတြင္းအျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ၏ ၇၀-၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕အထိ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ပို၍ငယ္ေသာကေလးမ်ား တြင္လည္း ၀က္ၿခံသည္ပို၍ ျဖစ္လာေနသည္။ ၀က္ၿခံ၏ျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ အမာရြတ္မ်ား က်န္ႏိုင္သကဲ့သုိ႕ ခံစားမႈဆိုင္ရာ စိတ္ဖိစီးမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀က္ၿခံကဲ့သုိ႕ေသာ အေရျပားအေျခအေနမ်ားအား ကုသရန္အတြက္ ေဆး ပင္မွထုတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေနသည္။

 

လကၡဏာမ်ား

၀က္ၿခံ၏လကၡဏာမ်ားသည္ ျပင္းထန္မႈအေျခအေနအေပၚတြင္ မူတည္ေလ့ရွိသည္။ ၀က္ၿခံ ၏အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာအခ်ဳိ႕မွာ –

  • အျဖဴေရာင္ထိပ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ပိတ္ၿပီး ဆို႕ေနေသာအေပါက္မ်ား
  • အမည္းေရာင္ထိပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ ပြင့္ၿပီးဆို႕ေနေသာအေပါက္မ်ား
  • အဖုငယ္သို႕မဟုတ္ ေသးငယ္ၿပီးနာက်င္ေသာ ေရာင္ေနသည့္အနီေရာင္အဖုမ်ား
  • ျပည္ရွိေနေသာ အဖုမ်ားျဖစ္သည့္၀က္ၿခံဖုမ်ား
  • အိတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား သို႕မဟုတ္ အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိ ျပည္ရွိေနၿပီးနာ က်င္ေသာ အလံုးမ်ား
  • အဖုမ်ား သို႕မဟုတ္ အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိ ႀကီးမားၿပီးနာက်င္ေသာ အလံုးမ်ား တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္နဲ႕ေတြ႕သင့္သလဲ

အကယ္၍ အိမ္တြင္းျဖစ္ေဆးမ်ားက သင့္၀က္ၿခံအတြက္ အကူအညီမျဖစ္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေတြ႕ သင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ပို၍ျပင္းေသာေဆး၀ါးမ်ားအား ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ၀က္ ၿခံသည္ ျပင္းထန္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မေပ်ာက္ဘဲရွိေနပါက အေရျပားအထူးကုတစ္ေယာက္အား တုိင္ ပင္သင့္ပါသည္။ ေဆးညႊန္းမလိုေသာေဆးမ်ားအသံုးျပဳ၍ ၀က္ၿခံအားကုသရာတြင္ မွန္ကန္စြာဆံုး ျဖတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႕သည္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင့္အေနျဖင့္ ေဆးညႊန္းမလိုေသာ ၀က္ၿခံေပ်ာက္ေဆးကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးအား အသံုးျပဳ ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားေပၚလာပါက အေရးေပၚေဆးကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။

  • အသက္႐ွဴရခက္ျခင္း
  • သတိလစ္ျခင္း
  • လည္ေခ်ာင္းအတြင္း ၾကပ္လာျခင္း
  • မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား၊ မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ လွ်ာတုိ႕ေရာင္လာျခင္း

 

ကုသမႈမ်ား

အကယ္၍ ေဆးညႊန္းမပါဘဲ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားသည္ သင့္၀က္ၿခံအတြက္ အလုပ္မ ျဖစ္ပါက သင့္ဆရာ၀န္မွ ပို၍ျပင္းေသာေဆးမ်ားအား ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ အေရျပားအထူးကု တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအထူးကုမွ သင့္အား၀က္ၿခံကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ အေရျပားထိ ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အမာရြတ္ျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမာရြတ္မ်ားအား ပို၍မထင္ရွားေစရန္ ကူ ညီႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၀က္ၿခံေဆးအမ်ားစုသည္ အဆီထုတ္လုပ္မႈအားေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ဘက္တီးရီးယားပိုး၀င္မႈအား တုိက္ခိုက္ရန္၊ အေရျပားဆဲလ္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းကို အရွိန္ျမွင့္ရန္ သို႕မဟုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါေဆးမ်ားျဖင့္ ၄-၈ ပတ္အတြင္း ရလဒ္မ်ားကိုေတြ႕ရႏိုင္ ၿပီး ပို၍ေကာင္းမလာမီ အေရျပားသည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ပို၍ဆိုးလာႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းထန္မႈအ ေပၚမူတည္၍ ၀က္ၿခံအားလံုး၀ေပ်ာက္ကင္းေစရန္အတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာႏိုင္ပါသည္။

လိမ္းေဆးမ်ားကိုလည္း ၀က္ၿခံအားကုသရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႕စြာအသံုးျပဳလာၾကသည္။ အဆိုပါခရင္မ္သုိ႕မဟုတ္ လိုးရွင္းမ်ားကို အေရျပားအားသန္႕ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ေစရန္အတြက္ လိမ္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုသမႈရလဒ္မ်ားကို ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း တုိ႕သည္ အစပိုင္းတြင္ အလႊာမ်ားကြာျခင္း၊ နီရဲျခင္းႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ အေရျပား မတည့္မႈအနည္းငယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၀က္ၿခံအတြက္အသံုးျပဳေသာ အေရျပားလိမ္းေဆးအမ်ားစု မွာ retinoid မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕အား ဗီတာမင္ေအမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး tazarotene, tretinoin ႏွင့္ adapalene တုိ႕ပါ၀င္ၾကသည္။ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးပါေသာ လိမ္းေဆးမ်ားသည္ အေရျပားရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ားအား သတ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ယင္းတုိ႕အား retinoid မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ထား ေလ့ရွိသည္။

အသင့္အတင့္မွ ျပင္းထန္ေသာ ၀က္ၿခံအတြက္ ေရာင္ရမ္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဘက္တီးရီး ယားမ်ားကို တုိက္ခိုက္ရန္အတြက္ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုလည္း ေသာက္သံုးႏိုင္ေသးသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၀က္ၿခံအားကုသရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္ သေႏၶသားေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ အဆိုပါေဆးမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕လည္းရွိသည္။

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ကုသမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အလင္းေရာင္ကုသမႈ၊ ဓာတုကုသမႈ၊ စတီး႐ိြဳက္ေဆးထုိးျခင္းႏွင့္ အမည္းေရာင္ထိပ္မ်ားႏွင့္အျဖဴေရာင္ထိပ္မ်ားအား ညွစ္ထုတ္ျခင္းတုိ႕ ကို အေကာင္းဆံုးရလဒ္ရရန္အတြက္ သီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း၊ တြဲဖက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳၾကသည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ ၀က္ၿခံ၏ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ လူမ်ား သည္ အဆိုးဆံုး၀က္ၿခံမ်ားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္သြားၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာ၀က္ၿခံသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ မကုသဘဲထားပါ က အမာရြတ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကုသမႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမာရြတ္ျဖစ္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ သည္။ ၀က္ၿခံအမာရြတ္မ်ားသည္ ႀကီးမားၿပီး ေရာင္ရမ္းေနသည့္အမာရြတ္မ်ားသို႕မဟုတ္ အခြက္ မ်ားအျဖစ္ ေပၚလာတတ္သည္။ ၀က္ၿခံအမာရြတ္မ်ားအားလည္း ကုသႏိုင္ပါသည္။၀က္ၿခံံအမာရြတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အခြက္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိင့္မ်ားအား အေရျပားပြတ္တိုက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဓာတုအလႊာကြာေဆးမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္သွ်ဴးျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ၀က္ၿခံအမာရြတ္မ်ားအား ကုသရန္အတြက္ ေလဆာကိုလည္း အသံုးျပဳ နိုင္သည္။ ေရာင္ရမ္းေနေသာ၀က္ၿခံအမာရြတ္မ်ားသည္ ေရာဂါျဖစ္သည့္ေနရာသို႕ တုိက္႐ိုက္စတီး ႐ြိဳက္ထုိးသြင္းျခင္းမ်ားအား မၾကာခဏျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္တတ္သည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

၀က္ၿခံအားလံုး၀မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္၍မရပါ။ သုိ႕ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းတုိ႕အား ပို၍ ဆိုးမလာေစရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္သည္။ သင့္အေရျပားကို ေန႕စဥ္ေဆးေၾကာ သင့္သည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပြတ္တိုက္ျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ေခၽြးအလြန္အကၽြံထြက္ေစျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သင့္ဆံပင္မ်ားသည္ အဆီျပန္တတ္ပါက မၾကာခဏေခါင္းေလွ်ာ္သင့္သည္။ အေရ ျပားႏွင့္ဆံပင္အား ေစာင့္ေရွာက္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အေရျပားမတည့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ၀က္ၿခံထြက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႕အား အမ်ားအျပားသံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အခ်ဳိ႕သူ မ်ားက အဆီမ်ားေသာအစားမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳမ်ားေသာအစာမ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ေျပာတတ္ေသာ္ လည္း ယင္းကိုု အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ သိပၸံနည္းက် သက္ေသအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

 

အေရးႀကီးေသာ link မ်ား (1) (2) (3) (4)