ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း

ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

ကိုယ္ခႏၶာမွထြက္ေသာ အရည္ပမာဏသည္ လိုအပ္ေသာ ၀င္လာသည့္ပမာဏထက္မ်ား ပါက ထိုသူကို ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရဆံုး႐ွံဳးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္အားထိခုိက္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚပါက ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါ သည္။ ယင္းသည္ လူတစ္ေယာ္ကအေနျဖင့္ ေရလံုေလာက္စြာမေသာက္လဲ ျပင္းထန္ေသာ ေလ့ က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုပူျပင္းခ်ိန္၊ ေခၽြးအလြန္ထြက္ခ်ိန္၊ ၀မ္းသြားမ်ားခ်ိန္ ႏွင့္ အန္ျခင္းသို႕မဟုတ္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္သည္ ေခၽြး၊ ဆီး၊ ၀မ္းတုိ႕မွတဆင့္ ေရဓာတ္အား အၿမဲဆံုး႐ွံဳးေနပါသည္။ ေရႏွင့္ အတူ ဆားဓာတ္မ်ားကိုလည္း ဆံုး႐ွံဳးေနပါသည္။ ယင္းတို႕ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအား ပံုမွန္အတိုင္းထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္သို႕ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းတြင္ ဤမွ်ေျခအား သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွ ယင္းမွ်ေျခႏွင့္ ယင္း၏ ပံုမွန္ဇီ၀ကမၼလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားထိန္းထားႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းသည္ အႏုစား၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ျပင္းထန္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ အႏုစားႏွင့္ အလယ္အလတ္ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းအား ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆားဓာတ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေရ ဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ံုတင္သင့္ပါသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းသည္ မည္သူတြင္မဆုိ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား၊ က ေလးမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္ျခင္းအား မကုသပါက ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းသည္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း အျဖစ္မ်ား ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားသည္ အလြန္ပူျပင္းၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ ရည္မရွိေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားတြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

 

လကၡဏာမ်ား

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းတုိ႕တြင္ ဖ်ားျခင္း၊ ၀မ္း သြားျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ အပူေလာင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ေခၽြးအလြန္ထြက္ ျခင္းႏွင့္ ဆီးသြားျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႕သည္ အႏုစားႏွင့္ အလယ္အလတ္ ေရဓာတ္ ခန္းေျခာက္ျခင္းတုိ႕၏ လကၡဏာအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 • ပါးစပ္အတြင္း ေျခာက္ကပ္၍ စီးကပ္ကပ္ျဖစ္ျခင္း
 • မၾကာခဏေရဆာျခင္း
 • ေမာပန္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အိပ္ငိုက္ျခင္း
 • အေရျပားေျခာက္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မူးေ၀ျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ဆီးနည္းျခင္းႏွင့္ ဆီးအေရာင္ေနာက္ျခင္း
 • ကေလးမ်ားတြင္ မ်က္ရည္နည္းျခင္း သို႕မဟုတ္ မထြက္ျခင္း
 • ေသးခံတြင္ စိုစြတ္မႈနည္းျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 

ျပင္းထန္ေသာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းတြင္ ေတြ႕ရသည့္လကၡဏာမ်ားမွာ –

 • ေရအလြန္ငတ္ျခင္း
 • မ်က္ကြင္းက်ျခင္း
 • အေရျပားေျခာက္၍ ႐ွံဳ႕တြျခင္း
 • ေသြးဖိအားနည္းျခင္း
 • အသက္႐ွဴျမန္ၿပီး ျပင္းထန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း
 • ကေယာင္ကတန္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သတိလစ္ျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႕ ျပသင့္သလဲ

အမ်ားအားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ ျခင္းအား ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆားဓာတ္ပါေသာအရည္မ်ားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားပါက အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ေရာ ကေလးမ်ားတြင္ပါ အေရးေပၚေဆးကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 • သတိလစ္ျခင္း
 • မူးေ၀ျခင္း
 • အန္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္းတုိ႕ႏွင့့္အတူ ျပင္းထန္စြာ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • အနီေရာင္ သို႕မဟုတ္ အမည္းေရာင္၀မ္းသြားျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 

ကုသမႈ

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈမွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆားဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားေသာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္အား အေရးေပၚခန္း သုိ႕ေခၚသြားပါက ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွအရည္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းကို ဦး စြာအာ႐ံုစိုက္ေလ့့ရွိၿပီး ယင္းေနာက္တြင္မွ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ေစေသာ ေအာက္ခံအ ေၾကာင္းရင္းကို ကုသေလ့ရွိပါသည္။

အႏုစားႏွင့္အလယ္အလတ္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းတြင္ အန္ျခင္းႏွင့္ မူးေ၀ျခင္းတုိ႕ မ ျဖစ္ပါက အရည္ေသာက္ျခင္းကို အႀကံေပးေလ့ရွိၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းမ်ား တြင္ အရည္မ်ားအား ေသြးျပန္ေၾကာမွတဆင့္ ျပန္သြင္းေပးပါသည္။ ကေလးမ်ားအား Pedialyte ကဲ့သို႕ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးသည့္ ဓာတ္ဆားရည္မ်ားတိုက္ႏိုင္ၿပီး ႏို႕စို႕ကေလးမ်ားအ တြက္ ႏို႕အားေကာင္းစြာတိုက္သင့္ပါသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေနသူမ်ားသည္ ကဖင္းပါေသာ အရည္မ်ား၊ အရက္၊ ႏို႕၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ ရည္မ်ားသို႕မဟုတ္ ဂ်ယ္လတင္ပါ၀င္သည့္ ေသာက္စရာမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ ျခင္းသည္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္ပါက ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းအား ဦးစြာကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရမၾကာခဏ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ မွ်တၿပီးက်န္းမာေရးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အစားမ်ားစားျခင္းတုိ႕အား မည္သည့္အ သက္အရြယ္တြင္မဆို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခႏၶာကိုယ္ အား ေရဓာတ္ေကာင္းစြာျဖည့္တင္းေပးရန္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါသည္။ ထုိ႕အတူ အလြန္ပူျပင္းသည့္ ရာ သီဥတုရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္လည္း အထက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၏ အခ်က္ျပမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့့္ ပတ္ သက္၍ မွန္ကန္ေသာ အသိမ်ားရွိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

အႏုစားႏွင့္ အလယ္အလတ္ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းအတြက္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ဆံုး႐ွံဳးသြားေသာအရည္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္သည္ႏွင့္ ေကာင္းတတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ေစသည့္ ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြကု သရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္သည့္အ ေၾကာင္းရင္းအား အခ်ိန္မီမသိရွိႏိုင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းအား မကုသဘဲထား ျခင္းတုိ႕တြင္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ နည္းပါးႏိုင္ပါသည္။

 

အသံုး၀င္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ link မ်ား (1) (2) (3)