ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း/ေခါင္းကိုက္ျခင္း

headache burma

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေခါင္း၏ တစ္ဖက္တြင္ တုိးေသာ သို႕မဟုတ္ ျပင္းစြာ ထုိးသည့္ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းသည္ ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းႏွင့္ အသံႏွင့္အလင္းေရာင္တုိ႕ကို မခံႏိုင္ျခင္းတုိ႕ႏွင့္ မၾကာခဏတြဲ၍ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္ပြားမႈသည္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ျခင္းကို နာရီမ်ားစြာႏွင့္ ရက္ပိုင္းအထိပင္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး လူတစ္ေယာက္၏ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ဘ၀အား ထိခိုက္သည္အထိ ျပင္းထန္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းမ်ားသည္ အရွိန္အ၀ါဟုေခၚသည့္ မ်က္စိျပာျခင္း၊ အ လင္းေရာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ျဖစ္ျခင္းသို႕မဟုတ္ သင့္ေျခေထာက္သို႕မဟုတ္ လက္မ်ား ေတာင့္ျခင္းစ သည့္ အာ႐ံုခံဆိုင္ရာ အခ်က္ေပးလကၡဏာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ သို႕မဟုတ္ ယင္းတုိ႕မွ ႀကိဳတင္၍ ျဖစ္ ေပၚတတ္ပါသည္။

အာ႐ံုေၾကာေဗဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းပါးေသာ အထူးကုပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၅၅ သန္းအတြက္ အာ႐ံုေၾကာအထူးကဆရာ၀န္ ၁၀ ဦးသာ ရွိပါသည္။ ေခါင္းကိုက္ ျခင္းသည္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ကိစၥတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္အေထြ ေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၏ ျပင္ပလူနာေဆးခန္းတြင္ ေခါင္းကိုက္၍လာေသာလူနာမ်ားသည္ လႊဲ သည့္လူနာမ်ားတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး (၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႕ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး သည္ အယူအဆပိုင္းသို႕မဟုတ္ လက္ေတြ႕ပိုင္းအတြက္ ေကာင္းစြာမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

လကၡဏာမ်ား

အမ်ားစုတြင္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းသည္ ကေလးဘ၀၊ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္သို႕မဟုတ္ လူ ႀကီးပိုင္းအေစာပိုင္းတြင္ စတင္ေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္ ေလးဆင့္အတိုင္း တျဖည္းျဖည္း ပိုဆိုးလာပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ အဆင့္အားလံုးကို ေသခ်ာေပါက္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ပါ။ အဆင့္တစ္ဆင့္စီတြင္ ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ပြားေလ့့ရွိၿပီး ေအာက္ပါတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။

 

ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ

ယင္းသည္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းမျဖစ္မီ တစ္ရက္သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေလ့ရွိၿပီး သင့္အေနျဖင့့္ မၾကာမီေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ကို သတိထားမိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ –

 • စိတ္က်ျခင္း
 • လည္ပင္းေတာင့္ျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ ႂကြက္သားထႂကြမႈ
 • အစာေတာင့္တျခင္း
 • ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း
 • ထိန္းခ်ဳပ္မရေအာင္ သမ္းေ၀ျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါသည္

 

အရွိန္အ၀ါ

ယင္းသည္ ေခါင္းတျခမ္းမကိုက္မီႀကိဳတင္၍လည္းေကာင္း၊ ပူးတြဲ၍လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ အရွိန္အ၀ါမ်ားအား အလင္းေရာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အ ေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပံုမွန္ျဖစ္ပြားေသာ အာ႐ံုေၾကာစနစ္လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အရွိန္အ၀ါမ်ားသည္ အာ႐ံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လႈပ္ ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ စကားေျပာဆိုမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စတင္ေလ့ရွိၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ကာ မိနစ္ ၂၀ မွ တစ္နာရီခန္႕အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားတြင္ –

 • အျမင္အာ႐ံုေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
 • အျမင္အာ႐ံုဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလင္းေရာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ျဖစ္ ျခင္းသို႕မဟုတ္ ေတာက္ပေသာ အစက္မ်ား
 • ေျခေထာက္မ်ားသို႕မဟုတ္ လက္မ်ားတြင္ အပ္ႏွင့္ထုိးသကဲ့သို႕ေသာ ခံစားမႈမ်ား
 • စကားေျပာဆိုျခင္းသို႕မဟုတ္ ဘာသာစကား ျပႆနာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

 

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းျဖစ္ပြားမႈ

အကယ္၍ ကုသဘဲထားပါက ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းသည္ ၄နာရီမွ ၇၂ နာရီအထိ ၾကာ ျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားမႈသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားႏိုင္ပါ သည္။ လကၡဏာမ်ားတြင္ –

 • ဦးေခါင္းတျခမ္းသို႕မဟုတ္ တစ္ခုလံုးနာက်င္ျခင္း
 • တုိးျခင္းသို႕မဟုတ္ ထုိးျခင္းကဲ့သို႕နာက်င္ျခင္း
 • ပ်ဳိ႕ျခင္းႏွင့္ အန္ျခင္း
 • အသံ၊ အလင္းေရာင္သို႕မဟုတ္ တခါတရံ အနံ႕ကိုပင္ မခံႏိုင္ျခင္း
 • အေပ်ာ့စားေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ တခါတရံတြင္ သတိလစ္သည္အထိျဖစ္ႏုိင္
 • အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း တုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။

 

ေနာက္ဆက္တြဲလကၡဏာ

ယင္းသည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားေသာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အ ေနျဖင့္ အားကုန္ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားတြင္ အႏုစား စိတ္အားတက္ႂကြျခင္းတုိ႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာဆရာ၀န္နဲ႕ ျပသင့္သလဲ

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ ေရာဂါမေဖာ္ထုတ္ဘဲႏွင့္ မကုသဘဲ ထား တတ္ပါသည္။ အခ်က္ျပမ်ား၊ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါထမႈမ်ားႏွင့္ မည္ကဲဲ့သို႕ ကုသခဲ့သည္မ်ားကို မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းျဖစ္ပြားသည္ ရာဇ၀င္ရွိ ၿပီး ျဖစ္ပြားသည္ပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲေနပါက သို႕မဟုတ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ားသည္ ထူးျခားလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသင့္ပါသည္။

 

အကယ္၍ ေအာက္ပါအခ်က္ျပမ်ားသို႕မဟုတ္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး ျပသင့္ပါသည္။

 • ႐ုတ္တရက္ ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ေခါင္းတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ပံုရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ လည္ပင္းေတာင့္ျခင္း၊ စကားေျပာရခက္ျခင္းႏွင့္ ထံုက်င္ျခင္းမ်ားႏွင့္ တြဲ၍ ျဖစ္ပြားျခင္း
 • အသက္ ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္းအသစ္
 • လႈပ္ရွားမႈ၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အားစိုက္ျခင္းႏွင့္ ႐ုတ္တရက္လႈပ္ရွားျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ပို၍ ဆိုး ေသာ နာတာရွည္ေခါင္းကိုက္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

ကုသမႈ

ေဆးပညာမ်ားတုိးတက္လာေနေသာ္လည္း ေခါင္းတျခမ္းကိုက္မႈမ်ားအား ကုသရန္ ခက္ခဲ ႏိုင္ပါသည္။ လူနာမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သည္ ကုထံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈဆက္လက္ခံယူျခင္း မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ ျခင္းကုသမႈမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႕မဟုတ္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဖ်က္ဆီးျခင္း – ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရာဂါထမႈကို ကာကြယ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ယင္းစတင္ျဖစ္ ပြားသည္ႏွင့္ ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးမ်ားသည္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ေရွ႕ေျပးလကၡဏာျပခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ေရာဂါစတင္ခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႕ေပးပါသည္။ ေဆးမ်ားကို ေပါင္တြင္ထုိးသြင္းျခင္း၊ ႏွာ ေခါင္းတြင္ျဖန္းျခင္းသို႕မဟုတ္ လွ်ာေပၚတြင္အရည္ေပ်ာ္ေစသည့္ ေ၀ဖာအျဖစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဆးမ်ားသည္ အရွိန္ရရန္ ျမန္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပ်ဳိ႕ျခင္းသို႕မဟုတ္ အန္ျခင္းျဖစ္ပြားသူမ်ား တြင္ အက်ဳိးရွိေစပါသည္။ Triptan မ်ားႏွင့္ အိပ္ေဆးမ်ားကိုလည္း နာက်င္မႈသက္သာေစ၇န္ အ သံုးျပဳၾကပါသည္။

ကာကြယ္ျခင္း – အကယ္၍ လူနာသည္ တစ္ပတ္အတြင္း ေရာဂါထမႈတစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ခံစားရပါ က ယင္းအား ေခါင္းတျခမ္းကုိက္ျခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ျပင္းထန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ကာကြယ္ သည့္ကုသမႈမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္သည့္ေဆးမ်ားတြင္ beta blocker မ်ား၊ စိတ္က်ဆန္႕ က်င္ေဆးမ်ား၊ histamine ဆန္႕က်င္ေဆးမ်ားႏွင့္ အတက္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ အလြန္ ေကာင္းလာပါသည္။ ယင္းသည္ ကုသမႈအလုပ္မျဖစ္မီ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူ နာသည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးတမ်ဳိးသို႕မဟုတ္ ကုသမႈတစ္ခုထဲသည္ လူနာတိုင္းအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။ နာတာရွည္သို႕မဟုတ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေနေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ားအား ကုသရန္ အတြက္ ေဆးမ်ားအား ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားအား သိရွိထားရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူေနမႈဘ၀ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အစားအစာမ်ားသို႕မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနမ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္ ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

အသံုး၀င္္ေသာ link မ်ား (1) (2) (3)