နားမၾကားျခင္း

နားမၾကားျခင္း

ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

နားမၾကားျခင္းသို႕မဟုတ္ အၾကားခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ေယာက္အသံမၾကားႏိုင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ တစိတ္တပိုင္းသို႕မဟုတ္ လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားသည္ အႏုစား မွ ျပင္းထန္သည္အထိ ရွိတတ္ပါသည္။ အႏုစားနားမၾကားျခင္းျဖစ္သူတစ္ဦးသည္ အထူးသျဖင့္ ဆူ ညံသံမ်ားစြာရွိခ်ိန္တြင္ ေျပာစကားမ်ားအား နားလည္ျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္နားမၾကားသူ မ်ားတြင္ နားၾကားအကူကိရိယာတစ္ခုလုိအပ္ႏိုင္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ နားမၾကားသူမ်ားသည္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ျခင္းကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကသည္။

ျပင္းထန္ေသာနားမၾကားသူမ်ားသည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းတုိ႕ သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ အခ်က္ျပဘာသာစကားသို႕မဟုတ္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ ျခင္းကိုဖတ္ျခင္းအား လံုး၀မွီခိုေနရသည္။ ေမြးကတည္းကနားမၾကားသူမ်ားသည္ အသံျဖင့္ဆက္ သြယ္ျခင္းကို တတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ျခင္းကို တတ္ေျမာက္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။

နားမၾကားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါအခ်ဳိ႕ရွိၿပီး ယင္းတုိ႕တြင္ ေရေက်ာက္၊ ပါးခ်ိတ္ ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ျခင္း၊ cytomegalo ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျခင္း၊ sickle ဆဲလ္ေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ Lyme ေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ဆစ္ဖလစ္၊ သိုင္း႐ြိဳက္အား နည္းျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပါသည္။

 

နားမၾကားျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ား

ဘာသာစကားမတတ္မီ နားမၾကားျခင္းဆိုသည္မွာ စကားမေျပာတတ္ေသးမီ သို႕မဟုတ္ ေျပာစကားအားနားမလည္မီတြင္ ေသခ်ာစြာ သို႕မဟုတ္ လံုး၀နားမၾကားေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါလူနာမ်ားသည္ ေမြးရာပါေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာတတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဘ၀၏အလြန္ ေစာေသးသည့္အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္ဘ၀တြင္ အၾကားအာ႐ံုေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ၾက သည္။

 

ဘာသာစကားတတ္ၿပီးမွ နားမၾကားျခင္း

အခ်ဳိ႕ေသာ နားမၾကားျခင္းရွိသည့္ လူအမ်ားစုသည္ ဘာသာစကားတတ္ၿပီးမွ နားမၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ အၾကားအာ႐ံုမေပ်ာက္မီတြင္ ဘာသာစကားေျပာျခင္းကို တတ္ၿပီး သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါလူနာမ်ားတြင္ နားမၾကားျခင္းသည္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ေဘးထြက္ဆိုး က်ဳိး၊ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ေရာဂါသို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

နားတစ္ဖက္မၾကားျခင္းသည္ နားရြက္တစ္ဖက္ထဲတြင္သာ ျဖစ္ေပၚသည့္ နားမၾကားျခင္းကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး နားႏွစ္ဖက္စလံုးမၾကားျခင္းသည္ နားရြက္ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ အၾကားအာ႐ံု ခ်ဳိ႕ ယြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၇ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ နားမၾကားေသာ လူဦးေရ ၄,၃၂၁,၆၈၀ ဦးရွိ သည္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူဦးေရ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ နားမၾကားျခင္းကို ခံ စားေနရျခင္းပင္္ျဖစ္သည္။

 

လကၡဏာမ်ား

နားမၾကားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ ယင္း၏အေၾကာင္းရင္းေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေမြးရာပါ နားမၾကားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာတစ္ခုသို႕မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္နားမၾကားရေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နားဖာေခ်းမ်ား မ်ားျပားျခင္းကလည္း ႐ုတ္တရက္နားမၾကားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လူတိုင္းသည္ အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ အၾကားအာ႐ံုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး သက္လတ္ ပိုင္းအရြယ္တြင္ပင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အမ်ားစုတြင္ နားမၾကားျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားသည္ အခ်ိန္ ႏွင့္အမွ် ပိုဆိုးလာတတ္သည္။

 

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ နားမၾကားျခင္း

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္နားမၾကားျခင္းကို ညႊန္ျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ျပအခ်ိဳ႕မွာ –

  • အသက္ ၄ လမတိုင္မီတြင္ ကေလး၏ေခါင္းသည္ အသံထြက္ရာဖက္သို႕ မလွည့္ျခင္း
  • ကေလးအသက္ ၁၂ အထိ စကားတစ္လံုးမွ မေျပာျခင္း
  • က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံတစ္ခုေၾကာင့္ ထိတ္လန္႕ပံုမရျခင္း
  • ကေလးငယ္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အသံမ်ားကိုသာ သတိထားမိျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္ႏွင့္ကေလးမ်ားတြင္နားမၾကားျခင္း လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္သို႕မဟုတ္ ကေလးတစ္ေယာက္တြင္ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္း ျခင္းကို ညႊန္ျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ျပမ်ားမွာ –

  • စကားေျပာဆုိဆက္သြယ္ျခင္းတြင္ ကေလးသည္ အျခားအရြယ္တူကေလးမ်ားေနာက္တြင္ ေနေလ့ရွိျခင္း
  • ကေလးသည္ အလြန္က်ယ္ေသာအသံံျဖင့္ စကားေျပာျခင္း၊ ပံုမွန္ထက္က်ယ္ေသာ အသံ မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း
  • “ဘာေျပာလိုက္တာလဲ” သို႕မဟုတ္ “ဘာျဖစ္တယ္” စသည္တို႕ကို မၾကာခဏ ေျပာဆို ျခင္း
  • ကေလးစကားေျပာခ်ိန္တိုင္းတြင္ စကားလံုးမ်ား ပီသမႈမရွိျခင္းတုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႕ ျပသင့္သလဲ

အကယ္၍ သင့္တြင္ ႐ုတ္တရက္အၾကားအာ႐ံုေပ်ာက္ဆံုးမႈ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း တြင္ ျဖစ္ပါက ေဆးပညာအကူအညီအား ခ်က္ခ်င္းရယူသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္နားမၾကား ျခင္းျပႆနာသည္ ေန႕စဥ္ဘ၀ကို ထိခိုက္လာပါက သင့္ဆရာ၀န္အား ေျပာပါ။ စကားေျပာဆိုမႈ တစ္ခုအတြင္း အထူးသျဖင့္ ေနာက္ခံဆူညံသံအခ်ဳိ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ခက္ခဲ ပါက ထိုသူ၏ အၾကားအာ႐ံုသည္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနႏိုင္ပါသည္။ အသံသည္ ေရာေထြးေနၿပီး သီခ်င္းသံ သို႕မဟုတ္ တီဗြီအသံအား ပံုမွန္ထက္ပို၍ ျမွင့္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ခံစားရပါကလည္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသင့္ပါသည္။

 

ကုသမႈ

အခ်ဳိ႕ေသာနားမၾကားျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာ႐ံံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ နားမၾကားျခင္းသို႕မဟုတ္ နားတြင္းႁပြန္လိမ္ရွိ အေမႊးဆဲလ္မ်ား ထိခိုက္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ကုသ၍မရႏိုင္ပါ။ သို႕ရာတြင္ လူနာ၏ လူေနမႈဘ၀ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

နားၾကားအကူကိရိယာမ်ား

နားၾကားအကူကိရိယာမ်ားသည္ အၾကားအာ႐ံုပိုေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးေသာ စက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕သည္ အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး ဆားကစ္ဆိုင္ရာမ်ား၊ အရြယ္မ်ားႏွင့္ ပါ၀ါ အဆင့္မ်ား မ်ားစြာကြဲျပားပါသည္။ အဆိုပါ စက္မ်ားသည္ နားမၾကားျခင္းအား ကုသမေပးႏိုင္ပါ။ အသံကို ခ်ဲ႕ေပး႐ံုသာျဖစ္ပါသည္။

 

နားတြင္းႁပြန္လိမ္ ထည့္သြင္းျခင္း

ယင္းစက္မ်ားကို နားတြင္းႁပြန္လိမ္ရွိ အေမႊးဆဲလ္မ်ား ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ နားမ ၾကားျခင္းျဖစ္ေနသည့္သူမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အဆိုပါထည့္သြင္းမႈမ်ားသည္ ထိုသူမ်ားအ တြက္ ေျပာစကားကိုပို၍ နားလည္ေစပါသည္။ ယင္းတြင္ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းတို႕ပါ၀င္ပါ သည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

အၾကားအာ႐ံုကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ကုသမႈမ်ားရႏိုင္ၿပီး လူနာမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ျမွင့္ တင္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈမွာ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းရင္းေပၚတြင္ မူ တည္ပါသည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

ေမြးရာပါ နားမၾကားျခင္း သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာသို႕မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈတုိ႕ေၾကာင့္နားမ ၾကားျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္အရာကိုမွ် လုပ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အၾကားအာ႐ံုေပ်ာက္ဆံုးျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။ အ ေရးႀကီးသည္မွာ နားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ယင္းတုိ႕တြင္ က်ယ္ ေလာင္မႈ ၈၅ dB ႏွင့္အထက္ရွိေသာ အလြန္က်ယ္သည့္အသံမ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္စြာထိေတြ႕ျခင္း သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံမ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းသည္ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းကို ကာကြယ္ရာေရာက္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ကေလးမ်ား၏နားအတြင္း သို႕ နားၾကပ္ေတာင္မ်ားအား မ်ားစြာထိုးသြင္းျခင္းသည္လည္း နားကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး အၾကားအာ ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။

 

အသံုး၀င္ေသာ link မ်ား (1) (2) (3) (4)