ခါးနာျခင္း

ခါးနာျခင္း

ခါးနာျခင္းသည္ လူမ်ားအတြက္အလုပ္ပ်က္ေသာသို႕မဟုတ္ ဆရာ၀န္ထံသို႕သြားရေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွတစ္္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ကမာၻတ၀ွမ္းရွိ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈအေၾကာင္း မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုသည္ ခါးနာျခင္းအား တစ္သက္တြင္တစ္ခါေတာ့ အနည္း ဆံုး ျဖစ္ဖူးၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခါးေအာက္ပိုင္းနာျခင္းသည္ ကာလၾကာရွည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ ရေသာ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းရင္းငါးခုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

ကံေကာင္းသည္မွာ ခါးနာျခင္းသည္ လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခါးနာျခင္းအားကာကြယ္ရန္သို႕မဟုတ္ သက္သာေစရန္အတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕အား သင့္အေနျဖင့့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ျခင္းမျပဳႏိုုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ႐ိုးရွင္းေသာအိမ္တြင္း ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာေသာ ကိုယ္ခႏၶာျပဳျပင္မႈမ်ားက ခါးနာျခင္းအား ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ အတြင္း သက္သာေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ ႏိုင္သည္။

 

လကၡဏာမ်ား

 • ႂကြက္သားကိုက္ခဲျခင္း
 • ထိုးသြင္းျခင္းသို႕မဟုတ္ ေဖာက္၀င္ျခင္းကဲ့သို႕နာက်င္ျခင္း
 • လႈပ္ရွားမႈသို႕မဟုတ္ ေနာက္ေက်ာေကြးႏိုင္မႈတြင္ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ျခင္း
 • ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းလံုးသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာနာက်င္ျခင္း

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာဆရာ၀န္နဲ႕ေတြ႕သင့္သလဲ

အမ်ားအားျဖင့္ ခါးနာျခင္းသည္ ကိုယ္တိုင္ဂ႐ုစိုက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းကုသမႈတုိ႕ျဖင့္ ရက္သတၱ ပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ေျဖးေျဖးခ်င္းေကာင္းလာေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ မေကာင္းလာပါက ဆ ရာ၀န္ႏွင့္ ျပသင့့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ရွားပါးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခါးနာျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေအာက္ခံအေျခအေနတစ္ခု၏ အခ်က္ျပလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခါးနာျခင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ တုိ႕ပူးတြဲျဖစ္ေပၚပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသသင့္ပါသည္။

 • ဆီးအိတ္သို႕မဟုတ္ အူဆိုင္ရာျပႆနာအသစ္မ်ား ျဖစ္လာလွ်င္
 • လဲက်ျခင္း၊ ေက်ာသို႕ထိခိုက္မိျခင္းႏွင့္အျခားဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလွ်င္
 • အဖ်ား၀င္လာလွ်င္
 • ယင္းသည္ျပင္းထန္ၿပီး အနားယူျခင္းျဖင့္ မသက္သာလွ်င္
 • ေျခေထာက္မ်ား အားနည္းျခင္း၊ ေတာင့္ျခင္းသို႕မဟုတ္ ထံုျခင္းတုိ႕ ျဖစ္လွ်င္
 • ေျခေထာက္မ်ားသို႕ နာက်င္မႈပ်ံ႕ႏွံ႕ေနလွ်င္
 • အေၾကာင္းရွာမရေသာ ႐ုတ္တရက္ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲျဖစ္ေပၚလွ်င္ တုိ႕ျဖစ္ ၾကသည္။

အသက္ ၅၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သို႕မဟုတ္ စတီး႐ိုက္ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ ကင္ဆာ၊ အ႐ိုးပြျခင္း သို႕မဟုတ္ အရက္ သို႕မဟုတ္ ေဆး၀ါးမွားယြင္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းျဖစ္ပါ က ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ ျပသသင့္ပါသည္။

 

ကုသမႈ

လ်င္ျမန္၍ျပင္းထန္ေသာနာျခင္းအမ်ားစုသည္ အနားယူျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုသမႈတုိ႕ျဖင့္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ တုိးတက္မႈေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႕ခါးနာျခင္းအမ်ားစု အတြက္ အပူသို႕မဟုတ္ ေရခဲသို႕မဟုတ္ ေဆးညႊန္းမလုိဘဲ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ ေဆး၀ါးမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပေလ့ရွိသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားမွ လူနာမ်ားအား ျပင္းထန္မႈမရွိေသာ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို ဆက္၍လုပ္ ရန္ မၾကာခဏအႀကံေပးေလ့ရွိသည္။ အိမ္တြင္းကုသမႈျဖင့္ မသက္သာပါက ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ ပို၍ျပင္းထန္ေသာေဆး၀ါးမ်ားသို႕မဟုတ္ အျခားကုသမႈမ်ားအား ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူတစ္ေယာက္တြင္ခံစားရေသာ ခါးနာျခင္းအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ ဆရာ၀န္သည္ ေဆး ညႊန္းမလိုေသာေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Acetaminophen သို႕မဟုတ္ စတီး႐ိြဳက္မပါေသာအေရာင္ က်ေဆးမ်ား (NSAIDs) မ်ားကို ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ယင္းေဆးမ်ားျဖင့္ မသက္သာပါ က သင့္ဆရာ၀န္မွ ႂကြက္သားေလ်ာ့ေဆးမ်ားႏွင့္ အျခားပို၍ျပင္းထန္ေသာေဆး၀ါးမ်ားအား ညႊန္ ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားမွ အကိုက္အခဲေပ်ာက္လိမ္းေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ အဆီမ်ား၊ လိမ္းေဆးမ်ား သုိ႕မ ဟုတ္ခရင္မ္မ်ားအား နာက်င္သည့္ေနရာရွိ အေရျပားေပၚတြင္လိမ္းရန္လည္း ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္က်ဆန္႕က်င္ေဆး၀ါးအခ်ဳိ႕အား နာတာရွည္ခါးနာျခင္းအား သက္သာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မသက္သာ ဘဲ နာက်င္မႈသည္ ျပင္းထန္ၿပီး ေျခေထာက္အထိပ်ံ႕ႏွံ႕လာပါက ဆရာ၀န္သည္ နာက်င္မႈကို လအ နည္းငယ္အထိသက္သာေစႏိုင္ေသာ အေရာင္က်ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Cortisone အားထုိးေပး ႏိုင္ပါသည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းသည္လည္း ခါးနာျခင္းအားကုသရာတြင္ အသံုးမ်ား ေလ့ရွိသည္။ ႂကြက္သားေလွ်ာ့ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ အာထရာေဆာင္း၊ အပူႏွင့္အျခားနည္းလမ္းမ်ား အား ခါးႂကြက္သားမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳ၍ နာက်င္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍နာက်င္ျခင္းသည္ျပင္းထန္ၿပီး ေျခေထာက္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕သည့္အျပင္ လူနာတြင္ အာ႐ံုေၾကာဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ပို၍ဆိုးလာေသာ ႂကြက္သားအားနည္းျခင္း ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္မ်ားမွ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခြဲစိတ္မႈသည္ ေၾကာ႐ိုးဆစ္ၾကားအ႐ိုးျပား၀ိုင္းႂကြံ ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ပံုသ႑ာန္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မွသာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ

ခါးနာျခင္းခံစားရသူမ်ားအတြက္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈသည္ ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္းေပၚ တြင္ မူတည္ပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ ခါးနာ ျခင္းအား တစ္ႀကိမ္ခန္႕ႀကံဳဖူးၾကၿပီး လကၡဏာမ်ားသည္တစ္လအတြင္း ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၏ တ၀က္ခန္႕တြင္ ခါးနာျခင္းသည္ ျပန္ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ တက္ႂကြေသာ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းတုိ႕သည္ ေကာင္းစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

 

ကာကြယ္ျခင္း

ခါးနာျခင္းကုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႕ကို တားဆီးရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာအေျခအေနကိုျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေသခ်ာေသာကိုယ္ခႏၶာျပဳျပင္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ခါးအားထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေသာ ေပါ့ပါးသည္ေအ႐ုိးဗစ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခြန္အားႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ကိုျဖစ္ေစၿပီး ႂကြက္သားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း ပိုေကာင္းေစႏိုင္ပါ သည္။ ပင္မအားေကာင္းေစေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္လည္း ႂကြက္သားမ်ားအားျပဳျပင္ရာတြင္ အကူအညီေပးပါသည္။ က်န္းမာေသာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းထားျခင္းျဖင့္လည္း ခါးနာျခင္းကို ၾကာရွည္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေသခ်ာေသာခႏၶာကိုယ္ျပဳျပင္မႈမ်ားတြင္ ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္းႏွင့္ ခါးတြင္ဒဏ္မျဖစ္ေစဘဲ ေကာင္းစြာ မ တင္ျခင္းတုိ႕သည္ ခါးနာျခင္းအားကာကြယ္ရာတြင္ အကူအ ညီေပးပါသည္။

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ link မ်ား (1) (2) (3) (4) (5)