အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕လာလည္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက ေဆး႐ံုသို႕သြားျခင္း ပုဂၢလိက ေဆးခန္းတစ္ခုသို႕ သြားျခင္းက ပို၍ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အထူးကုေဆးခန္းမ်ား မ်ားစြာရွိသည္။  ရရွိေသာ၀န္ေဆာင္မႈ မွာလည္း ေပးရေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ထိုက္တန္ေသာ အေနအထားရွိသည္။  သို႕ရာတြင္ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ လုိအပ္ပါက ေဆး႐ံုတက္ရန္ အႀကံေပးျခင္းကိုလည္း ႀကံဳရႏိုင္သည္။  အဆိုပါအေျခအေနတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေကာင္းဆံုးေဆး႐ံုတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။  သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ရန္ကုန္ရွိ အေကာင္းဆံုးေဆး႐ံုအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္အေထြေထြေဆး႐ံုႀကီး

ရန္ကုန္အေထြေထြေဆး႐ံုႀကီးသည္ အဓိက ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီးျဖစ္သည္။  လတ္လေလာ တြင္ အႀကီးစားအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းႏႈန္းအရထိုက္တန္ ေသာ ေဆး႐ံုမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။  ယင္းေဆး႐ံု ကုတင္ ၁၅၀၀ ဆန္႕ ေဆး႐ံု ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဆးပညာေဆာင္ သံုးေဆာင္၊ ခြဲစိတ္ေဆာင္ သံုးေဆာင္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အ႐ိုး ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ အထူးကုဌာန ၂၄ ခု ပါ၀င္သည္။  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၀န္ ၃၀၀ ခန္႕ႏွင့္ သူနာျပဳ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိၿပီး ယင္းတုိ႕မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္မ်ား မွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္အေထြေထြေဆး႐ံုႀကီးသည္ ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ (ရန္ကုန္)၊ ရန္ကုန္သူနာျပဳေကာလိပ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးဖက္ပညာသည္တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယင္းေဆး ႐ံုႀကီးတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ အတိုင္ပင္ခံဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ သမား ေတာ္မ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ရွိေနၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး တုိ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  လူနာမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစြဲထားေသာ ေဆး ၀ါးမ်ား၏ တန္ဖုိးကိုသာ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ႏွလံုးေဆးပညာဌာန၊ ႏွလံုးခြဲစိတ္ဌာန၊ အာ႐ံုေၾကာေဆးပညာဌာနႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာခြဲစိတ္ဌာန တုိ႕အပါအ၀င္ အထူးကုဌာန ၂၄ ခုရွိၿပီး ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာန ၅ခုႏွင့္ အကူဌာန ၇ခုတုိ႕ ပါ၀င္သည္။  ထုိ႕ေၾကာင့္ ယင္းေဆး႐ံုသည္ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအားလံုးနီးပါးကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္၊ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ထားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ဘံုအ ျဖစ္ လုိသလုိသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ ရန္ကုန္အေထြေထြေဆး႐ံုႀကီးအား အေကာင္းဆံုးေဆး႐ံု မ်ားစာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

 

ပန္းလႈိင္စီလံုေဆး႐ံု

ပန္းလႈိင္စီလံုေဆး႐ံုသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ အေကာင္းဆံုးေဆး႐ံုမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ ၁၇၄ ကုတင္ဆန္႕ ေဆး႐ံုတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာတြင္ တည္ရွိသည္။  ယင္းေဆး႐ံုတြင္ ခြဲစိတ္ခန္း ၆ခန္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ အေရးေပၚဌာန၊ သားဖြားေဆာင္၊ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဓာတ္မွန္စက္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။  ရန္ကုန္ႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႕မွ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားစြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိေနသည္။

ႏွလံုးေရာဂါဌာန၊ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ဌာနႏွင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ား အပါအ၀င္ ဌာန ၁၄ ခု ရွိသည္။  အဆင့္ျမင့္ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ခြဲစိတ္မႈမ်ား၊ အေရး ေပၚ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ဓာတ္မွန္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပန္းလႈိင္စီလံုေဆး႐ံုတြင္ အရပ္ဖက္ဆရာ၀န္ ၂၄ ဦး၊ အခ်ိန္ပိုင္းအထူးကု ဆရာ၀န္ ၃၀ႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ အထူးကုဆရာ၀န္ ၁၅ ဦးအပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ ၆၉ ဦးတုိ႕က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါေဆး႐ံု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အထူးကုေဆးခန္းတစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။  ယင္းသည္ FMI Centre တြင္ တည္ရွိသည္။  ယင္းေဆးခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးခန္း ၆ ခန္းႏွင့္ ကုသခန္း ၂ ခန္း အပါအ၀င္ အခန္းေပါင္း ၁၈ ခန္းရွိၿပီး ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေမ့ေဆး၀န္ေဆာင္မႈ၊ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 

ပင္လံုေဆး႐ံုအုပ္စု

ပင္လံုေဆး႐ံုအုပ္စုသည္လည္း ရန္ကုန္ရွိ အျခားနာမည္ေက်ာ္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္။  ယင္းအုပ္စုတြင္ ေဆး႐ံု ေလး႐ံုပါ၀င္ၿပီး သံုး႐ံုမွာ ရန္ကုန္တြင္ရွိၿပီး တစ္႐ံုမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ သည္။  ရန္ကုန္ရွိ ေဆး႐ံုသံုးခုမွာ ေရႊဂံုတိုင္အထူးကုစင္တာ (SSC)၊ ပင္လံုေဆး႐ံုႏွင့္ SSC အမ်ဳိးသမီး မ်ားစင္တာ တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။  ေရႊဂံုတိုင္အထူးကုစင္တာသည္ ကုတင္ ၂၀၀ ဆန္႕ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ပင္လံုေဆး႐ံုသည္လည္း အဆင့္ျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေသာ ကုတင္ ၃၀၀ ဆန္႕ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပင္ပလူနာမ်ားအတြက္ စမ္းသပ္ခန္း ၂၂ ခန္းလည္း ပါရွိေသးသည္။  ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူနာမ်ားႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ လူနာမ်ားအတြက္ Pinlon Village Hotel and Resort အမည္ရွိ အခန္း ၄၁ ခန္းပါ ဟိုတယ္တစ္ခု လည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး အဆိုပါဟိုတယ္တြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ကင္ဆာစင္တာ၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစင္တာ၊ ဓာတ္ခြဲခန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ရွိလႉဒါန္းသူထံမွ ေက်ာက္ကပ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 

အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ံု

အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ံုသည္ ဗဟိုလမ္း၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေသာ ၁၁ ထပ္အျမင့္ရွိ ႏွစ္လံုးတြဲ အေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္သည္။  ၂၀၀၀ ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ အျခားေရြးခ်ယ္စ ရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ သြားဖက္ဆိုင္ ရာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ တီဗြီဓာတ္မွန္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ႏွွလံုးပဲ့တင္သံ႐ိုက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆး ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းဆရာ၀န္မ်ားအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွ ထက္၀က္ခန္႕အထိမွာ ပါေမာကၡအဆင့္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of