ေျပးျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ႕ခိုင္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ဘုရင္အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ၿပီး ရြရြ ေျပးျခင္းႏွင့္ တာေ၀းေျပးျခင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကို ထိန္းသိမ္းရန္အ တြက္ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ေျပးျခင္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစသည့္အျပင္ ကိုယ္ဟန္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္း အကူအညီျဖစ္ေစသည္။  ေျပးျခင္းအား ျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင့္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို အားေကာင္းေစႏိုင္ျခင္း၊ ႏွလံုး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ရရွိျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အ႐ိုးအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈကို တုိးတက္ေစႏိုင္ျခင္းစေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္သည္။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အေကာင္းဆံုး လမ္းေၾကာင္း ၇ခုကို မိတ္ဆက္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျပည္လမ္း

ျပည္လမ္းႏွင့္ပါရမီလမ္းဆံုမွစတင္ေသာ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ အရွည္အားျဖင့္ ၃.၆ ကီလုိမီ တာရွိၿပီး အင္းယားလမ္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေထာင့္တြင္ အဆံုးသတ္သည္။  ယင္းသည္ ႐ႈခင္း လွပေသာ အင္းယားကန္ေဘာင္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေျပးလမ္းအမ်ဳိးအစားမွာ ကြန္ကရစ္ျဖစ္သည္။  အဆုိ ပါလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေျပးျခင္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူ မ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။  အင္းယားကန္၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ အလွအပကို ခံစား ႏိုင္မည့္အျပင္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ႐ိုးရာနံနက္စာကို သံုးေဆာင္ႏိုင္ေသးသည္။

 

ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္

ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေသးသည္။  သန္႕ရွင္းလတ္ ဆတ္ေသာေလကို ခံစားရင္း အေျပးေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။  ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ လမ္း အေနအထားသည္လည္း ကြန္ကရစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကီလိုမီတာခန္႕သာရွည္ေသာ ေလးေထာင့္ပံုလမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသးသည္။  ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ပန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားစြာတုိ႕က သင္၏စိတ္ကို တေန႕တာ လန္းဆန္းတက္ႂကြေစမည္ျဖစ္သည္။

 

ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း

ယခုလမ္းေၾကာင္းမွာ ၁.၇ ကီလုိမီတာသာ ရွည္ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေအးခ်မ္း ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ခံစားမႈကို ရရွိႏိုင္မည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျပးလမ္းအေနအထားမွာ ကတၱရာျဖစ္ သည္။  အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ အလံုလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မေၾကာင္းလမ္းေထာင့္မွ စတင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းေထာင့္တြင္ အဆံုးသတ္သည္။  အနီး၀န္းက်င္ရွိ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ Summit Parkview ဟိုတယ္၊ Oriental House စားေသာက္ဆိုင္၊ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ံုႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ (ရန္ကုန္) တုိ႕ပါ၀င္သည္။

 

အင္းယားလမ္း

ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ အင္းယားကန္ေဘာင္ပတ္လမ္းအလယ္မွစတင္ေသာ ဤလမ္းေၾကာင္း သည္ အင္းယားလမ္းတေလွ်ာက္ သထံုလမ္းေထာင့္ေရာက္သည္အထိ ဆက္သြားသည္။  ထုိ႕ေနာက္ သထံုလမ္းတေလွ်ာက္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းဆီသို႕ ျပန္သြားကာ ျပည္လမ္းေပၚသို႕ ျပန္လည္တက္ ေရာက္ၿပီး စမွတ္ေနရာတြင္ ျပန္လည္အဆံုးသတ္သည္။  လမ္းေၾကာင္းမွာ အရွည္အားျဖင့္ ၆.၅ ကီလုိ မီတာ ရွည္လ်ားသည္။

 

ကမာၻေအးဘုရားလမ္း

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ အင္းယားလမ္းတုိ႕ပါ၀င္ေသာ အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ သည္။   တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္္းႏွင့္ ကမာၻေအးလမ္းေထာင့္မွစတင္ေသာ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ ကမာၻေအးလမ္းတေလွ်ာက္ဆက္သြားကာ အင္းယားလမ္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းဖက္သို႕ ျပန္ လည္ဦးတည္ၿပီးေနာက္ စမွတ္ေနရာတြင္ ျပန္လည္ အဆံုးသတ္သည္။  အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုရွည္လ်ားၿပီး ၇.၁၅ ကီလိုမီတာရွိသည္။

 

ပန္းလႈိင္ပတ္လမ္းတုိ

ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပးလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၃.၄ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ား သည္။ ယင္းသည္ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ယာပတ္လည္တြင္ တည္ရွိၿပီး ပန္းလႈိင္ျမစ္အနီးတြင္ ရွိ သည္။ အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ပန္းလႈိင္ျမစ္၏အလွအပႏွင့္အတူ ပန္းလႈိင္ျမစ္ကို ျဖတ္ ေက်ာ္တိုက္ခတ္လာေသာ ေလေျပေလညႇင္းမ်ားကိုပါ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ေျပးလမ္းအေနအထား မွာ ကြန္ကရစ္ျဖစ္သည္။

 

ကန္ေတာ္ႀကီးကန္

အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းေထာင့္မွ စတင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ကန္ရိပ္သာလမ္း၊ ဗဟန္းလမ္းႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းတုိ႕ပါ၀င္ေသာ အ၀ိုင္းပံု ေျပးလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  အရွည္အားျဖင့္ ၆.၁ ကီလိုမီတာ ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ျမင္ကြင္းမ်ားမွာလည္း လြန္စြာလွပေနသည္။  ယင္းေျပးလမ္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လည္တြင္တည္ရွိၿပီး အေျပးေလ့က်င့္ရင္း ေရကန္ႀကီး၏ အလွအပႏွင့္ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္မႈကိုပါ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ေျပးလမ္းအေနအထားမွာ ကတၱရာျဖစ္ၿပီး အနီး၀န္းက်င္ရွိထင္ရွားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ကန္ ေတာ္ႀကီးပန္းၿခံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံႏွင့္ ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ံုတုိ႕ ျဖစ္ၾကသည္။  အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိဆိုင္မ်ားမွ လတ္ဆတ္၍အရသာရွိေသာ နံနက္စာကိုပါ သံုးေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of