ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရာသီဥတုမွာ ပူျပင္းသည့္အေလ်ာက္ သင့္အေနျဖင့္ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုိမည္ျဖစ္ၿပီး ေရကူးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရကူး ကန္အမ်ားအျပားရွိသည္။  ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေရကူးကန္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။

 

ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္

ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္သည္ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ေသာ ေရကူးကန္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။  ဂ႐ုစိုက္၍ထိန္းသိမ္းထားေသာ မီတာ ၃၀ ရွိ ျပင္ပေရကူးကန္ ၂ကန္ရွိသည္။  သန္႕ရွင္းမႈေကာင္းမြန္ၿပီး လာေရာက္ေရကူးသူ အမ်ား အျပားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။  ေႏြရာသီတြင္ နံနက္ပိုင္း၌ ေရကူးသူ ၅၀ ခန္႕ရွိၿပီး ညေနပိုင္း၌ေရကူးသူ ၇၀ခန္႕ရွိတတ္သည္။  ႏွစ္စဥ္ မတ္လမွ ေမလအထိ ေရကူးသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား လာေရာက္ေရကူးျခင္းကို ခြင့္မျပဳေပ။  တည္ေနရာမွာ အမွတ္ ၃၄၊ ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္း(ဆရာစံလမ္းေဘး)၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္သည္။  ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၇နာရီမွ ညေန ၆နာရီအထိျဖစ္သည္။  ၀င္ေၾကးမွာ ၅၀၀၀ က်ပ္ (၅ေဒၚလာခန္႕) ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၀င္ေၾကးမွာ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။

 

အမ်ဳိးသားေရကူးကန္

အမ်ဳိးသားေရကူးကန္သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျခားနာမည္ေက်ာ္ ေရကူးကန္တစ္ခု ျဖစ္ သည္။  ယင္းကန္သည္ မီတာ ၅၀ ရွိ ကန္ႀကီးတစ္ကန္ျဖစ္ၿပီး ဒိုင္ဗင္ထုိးရန္ေနရာႏွင့္အတူ ေနပူစာလႈံ ရန္ေနရာမ်ားပါ ထားရွိေပးထားသည္။  သန္႕ရွင္းမႈမွာလည္း သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိျဖစ္ၿပီး ၀င္ေၾကးမွာ ၃၀၀၀ က်ပ္ (၃ ေဒၚ လာခန္႕) ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာအားျဖင့္ အမွတ္ ၆၈၊ ဦး၀ိစာရလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိ သည္။

 

ကန္ေတာ္ႀကီးေရကူးကန္

ကန္ေတာ္ႀကီးေရကူးကန္သည္ အနက္ ၃ေပမွ ၉ေပအထိရွိေသာ ၃၅ကိုက္အရွည္ရွိ ေရကူး ကန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူသံုးေရကူးကန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရပန္းမ်ား၊ ေရေႏြးေငြ႕ခန္းမ်ား၊ ပစၥည္းသိမ္းခန္းမ်ားႏွင့္ ဘားတစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ေကာင္း စြာေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေရကူးကန္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ေလွာ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ကန္တစ္ကန္လည္း ရွိေသးသည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၇နာရီမွ ေန႕လည္၁၂နာရီအထိႏွင့္ ညေန ၃နာရီမွ ည၈နာရီအထိ ျဖစ္သည္။  ၀င္ေၾကးမွာ ၄၀၀၀ က်ပ္ (၄ ေဒၚလာခန္႕) ျဖစ္သည္။

 

အျခားေရကူးကန္မ်ား

ေအာက္ပါတုိ႕မွာ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ အျခားေရကူးကန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ ေရကူးကန္

ယင္းေရကူးကန္သည္ ေရႊတိဂံုဘုရားအေနာက္ဖက္မုဒ္နားရွိ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္တြင္ တည္ရွိ သည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႕၊ ျပည္ေထာင္စုေန႕၊ အမ်ဳိး သားေန႕ စသည္တုိ႕ကို က်င္းပေသာ ဥယ်ာဥ္လည္းျဖစ္သည္။ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၇နာရီမွ ည ၇နာရီအထိျဖစ္သည္။  ယင္းေနရာသည္ ဘီယာေသာက္ရင္း ေရပန္းမ်ားေအာက္တြင္ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကခုန္လုိေသာ လူငယ္အၾကား နာမည္ႀကီးေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။                            ကေလးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရတိမ္သည့္ကန္မ်ားလည္း ရွိသလုိ လူႀကီးမ်ားပါ ကစားႏိုင္ သည့္ ေရလႊာေလွ်ာမ်ားလည္း ရွိသည္။

 

ဗဟိုစည္ေရကူးကန္

ဗဟိုစည္အိမ္ယာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၁၀နာရီမွ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီအထိႏွင့္ ညေန ၃နာရီ ၃၀မွ ညေန ၅နာရီ ၃၀ အထိျဖစ္သည္။  ၀င္ေၾကးမွာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၅ေဒၚလာခန္႕) ျဖစ္သည္။

 

ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္ ေရကူးကန္

ယင္းေရကူးကန္မွာ အုန္းပင္မ်ားျဖင့္၀န္းရံထားေသာ ႀကီးမားၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ ေရကူးကန္တစ္ခုျဖစ္သည္။  လဲေလွ်ာင္းႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံုရွည္မ်ားစြာ ထားရွိေပးထားၿပီး ေရကူးကန္ ေဘးတြင္ ဘားတစ္ခုႏွင့္ ပစၥည္းသိမ္းခန္းမ်ားလည္း ပါရွိသည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၇နာရီမွ ၁၀နာရီ အထိျဖစ္ၿပီး ၀င္ေၾကးမွာ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (၂၀ ေဒၚလာခန္႕) ျဖစ္သည္။

 

အင္းယားလိတ္ခ္ဟိုတယ္ ေရကူးကန္

အမွတ္ ၃၇၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေသာ ေရကူးကန္ ျဖစ္သည္။  တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိ ၀င္ေၾကးမွာ ၁၅ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး စေနေန႕ႏွင့္ တနဂၤေႏြ ေန႕၀င္ေၾကးမွာ ၂၅ ေဒၚလာျဖစ္သည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆နာရီ ၃၀ မွ ည ၈နာရီ ၃၀ အထိျဖစ္ သည္။

 

မီကာဆာဟိုတယ္ ေရကူးကန္

ယင္းေရကူးကန္သည္ အမွတ္ ၁၇၊ ဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ တစ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ၁၂ ေဒၚလာ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိျဖစ္သည္။

 

ဟိုတယ္ပါရမီ ေရကူးကန္

ယင္းေရကူးကန္သည္ ေခါင္မိုးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ေရကူးကန္သစ္တစ္ကန္ျဖစ္ၿပီး စႏၵရား ဘားႏွင့္ အကင္ဆိုင္တုိ႕လည္း ပါရွိသည္။  ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲရွိသည္။  ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၇နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိျဖစ္သည္။  တည္ေနရာမွာ အမွတ္၂၊ ပါရမီလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္တည္းခိုသူမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ၀င္ေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာျဖစ္ သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of