ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကို မီး႐ႈိ႕လုိက္ၿပီးေနာက္ ထြက္လာေသာ အေငြ႕ကို ႐ွဴသြင္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အသံုးအမ်ားဆံုး အရာ၀တၱဳမွာ ေဆးရြက္ႀကီးပင္မွ ရရွိေသာ အရြက္ေျခာက္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ယင္း၏ လူ ႀကိဳက္အမ်ားဆံုးပံုစံမွာ စီးကရက္ျဖစ္သည္။ အရြက္ေျခာက္မ်ားမီးေလာင္ျခင္းျဖင့္ အေငြ႕ထြက္လာၿပီး ယင္းအေငြ႕က ေဆးရြက္ႀကီး၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို အဆုတ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိေစသည္။ ထုိမွတဆင့္ ေသြးစီးေၾကာင္းထဲသို႕ ေရာက္ရွိေစသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ အျခားပံုစံမ်ားမွာ ေဆးတံေသာက္ ျခင္း၊ ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုးေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ပံုစံမ်ားမွာ စီးကရက္ႏွင့္ လက္လုပ္ ေဆးေပါ့လိပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို အထူးသျဖင့္ အသက္႐ႈလမ္း ေၾကာင္းစနစ္ကို ဆုိး၀ါးစြာထိခိုက္ေစႏိုင္သည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိေပ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အျခားေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား၊ နာတာရွည္ အဆုတ္ေလႁပြန္ပိတ္ ျခင္း ေရာဂါ၊ ပန္းေသပန္းၫႈိးေရာဂါႏွင့္ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လူတိုင္းသိထားသကဲ့သို႕ပင္ ေဆးလိပ္္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းေသာ္လည္း ယင္း၏ စြဲလမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစမႈေၾကာင့္ ျဖတ္ရန္မတတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤေန ရာတြင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

(၁) ရည္မွန္းခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာထားပါ

မည္သည့္စြဲလမ္းမႈတြင္မဆို ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္သည္ အေကာင္းဆံုးစဦးေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္ သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ခ်ရန္လုိအပ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္ေအာင္လုပ္ရန္ မိမိကိုယ္ကို အားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိသည္ဟူေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို စာရြက္တြင္ ေရးခ်ထားၿပီး ေန႕စဥ္ျပန္ၾကည့္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ထားျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္လုိစိတ္ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ျပန္၍စဥ္းစား ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္သည္ စြဲလမ္းမႈတိုင္းကို ရပ္တန္႕ႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 

(၂) ေျဖးေျဖးခ်င္းျဖတ္ပါ

ေဆးလိပ္အၿပီးျဖတ္မည့္ ရက္စြဲတစ္ခုကို သတ္မွတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထိုေန႕ေရာက္သည့္အခါတြင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ႏိုင္ေနေစရန္ ေျဖးေျဖးခ်င္းႀကိဳးစားပါ။ အလြန္စြဲလမ္းေနေသာ သို႕မဟုတ္ ကာလၾကာ ရွည္စြဲလမ္းေနေသာ သူမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ ရပ္တန္႕ရန္ လြယ္ကူမည္ မ ဟုတ္ေပ။ တေန႕တာေသာက္သံုးေသာ ေဆးလိပ္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႕ တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို အၿပီးရပ္တန္႕ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ပါ။ တေန႕တာ ေသာက္သံုး သည့္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕မွာ ေန႕တစ္ေန႕၏ ပထမဆံုးစီးကရက္ကို ေသာက္သံုးရန္ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း၊ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ျခင္းစီကို တစ္၀က္သာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္၀ယ္လွ်င္ စီးက ရက္တစ္ဘူးသာ၀ယ္ျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

 

(၃) မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူျခင္း

သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား မိမိ ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္သည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပထားပါ။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အားေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း သို႕ မဟုတ္ ေဆးလိပ္ေပးျခင္းတုိ႕ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္စီးကရက္တစ္လိပ္ကို ေကာက္ကိုင္ လုိက္တိုင္း သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို သတိေပးရန္ ထုိသူမ်ား အား အကူအညီေတာင္းျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးသည္။

 

(၄) အျခားအစားထုိးစရာတစ္ခုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစသည္မ်ားကို ေရွာင္ က်ဥ္ျခင္း

သင္အားေဆးလိပ္ေသာက္လုိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး ယင္းတုိ႕ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳေသာ ေနရာမ်ားသုိ႕ မၾကာ ခဏသြားပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း တခုခုလုပ္ေနရန္ ႀကိဳးစားပါ။ မီးျခစ္ေဆာင္ ထားျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အစားစားၿပီးလွ်င္ စားပြဲမွ ခ်က္ခ်င္းထပါ။ ေကာ္ဖီသို႕မဟုတ္ အရက္အစား ေရသို႕မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကိုေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစားတစ္ႀကိမ္စားၿပီးတိုင္း လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတစ္ခြက္ကို ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခ်င္စိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းသည္ အစားစားၿပီးေနာက္ ပါးစပ္ထဲ တြင္ အခၽြဲျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ေပၚလာ တုိင္း အျခားအစားထိုးစရာမ်ားျဖစ္ေသာ ပီေကကဲ့သို႕အရာမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ နီကုိတင္း ပါ၀င္ေသာ မီးေလာင္ကၽြမ္းအေငြ႕ထြက္ျခင္းမရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္စီးကရက္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ေသးသည္။

 

(၅) ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးႏွင့္ ျပသပါ

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းသည္လည္း အျခားေရြးခ်ယ္စရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ FDA မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေဆးလိပ္ျဖတ္ေဆးမ်ားစြာရွိသည္။ Bupropion ေဆးသည္ နီကို တင္းလုိအပ္ခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သလို Varenicline ေဆးသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္း၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္အရသာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္အျပင္ နီကိုတင္း ေဆးစြဲသည့္ဒဏ္ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ အျခားေသာ နီကုိတင္းအစားထုိးကုသမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကပ္ခြာမ်ား၊ ပီေက မ်ားႏွင့္ ငံုေဆးမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေသးသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းစိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တခုခုလုပ္ေနျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴျခင္း သို႕မဟုတ္ ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းတခုခုကို နားေထာင္ေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ စီးကရက္မေသာက္ဘဲ ေနႏိုင္ေသာ တစ္နာရီတိုင္းသည္ သင္၏ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိရန္ ပို၍ နီးကပ္လာေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လံုး၀ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းမရွိေသာ ေန႕တစ္ေန႕အ တြက္ မိမိကိုယ္ကို ေလးေလးနက္နက္ ဂုဏ္ျပဳပါ သို႕မဟုတ္ ဆုခ်ပါ။ ထို႕ေနာက္တြင္ေတာ့ သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္မႈအတြက္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of