လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနၿပီး အထူး သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေနသည္။ အေနာက္တိုင္း ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈေၾကာင့္ လတ္တေလာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲ လာသည္။ လက္မထပ္မီ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုေနာက္ပိုင္း၌ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ား ေသာ အျပဳအမူ တစ္ခုျဖစ္လာသည့္အျပင္ ယင္းအားခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ကိစၥတစ္ခုအ ျဖစ္ သတ္မွတ္လာၾကသည္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႕ကဲ့သို႕ေသာေန႕မ်ားတြင္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားသည္ လက္မ ထပ္ရေသးေသာ လူငယ္စံုတြဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလ့ရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရသာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ္ လည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာသည္ကား အလြန္နိမ့္ ပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အသိပညာသင္ၾကားမႈမ်ိဳးမွာလည္း ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ပါဝင္မႈ မရွိ ေသးေပ။ သို႕ျဖစ္ရာ လူတိုင္း အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ေဘးကင္းေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအ မူမ်ား သိရွိထားရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ႐ိုးရွင္းေသာ လမ္းညႊန္ ခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၁။ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳပါ

ယင္းသည္ လူသိမ်ားၿပီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြန္ဒံုးတစ္ခုအား မည္သို႕မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲရမည္ကို လူတိုင္းသိသင့္သည္။ ကြန္ဒံုးတစ္ခုအား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စြာ  ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းႏွင့္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ဒံုး ကို အလြယ္တကူ ဝယ္၍ရႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေဆးဆိုင္မ်ားမွအစ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားအဆံုး ရရွိ ႏိုင္ပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ အရာကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ကို စစ္ေဆး ရန္လည္း မေမ့သင့္ေပ။

 

၂။ လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ားစြာ မထားပါႏွင့္

လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ားစြာ ထားရွိျခင္းသည္ မလံုၿခံဳေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအ နက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရရွိႏိုင္ေခ်ကို မ်ားေစ မည္ျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ားေလ အႏ ၱရာယ္မ်ားေလပင္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္အား က်င့္သံုးရန္ ဥပေဒျပဌာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ယင္းသည္ စံုတြဲမ်ားအ တြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 

၃။ ပံုမွန္ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူပါ

လိင္ဆက္ဆံဖက္ႏွစ္ဦးစလံုးအား ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ၊ အသားေရာင္ အ သားဝါ စီ စသည္တုိ႕သည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႕သည္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း လိင္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ပံုမွန္ခံယူျခင္းသည္လည္း ပို၍ ေဘးကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

၄။ သဘာ၀အတိုင္း က်င့္သံုးျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားသည္ အရာရာတိုင္းအတြက္ အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားအ တြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င္ သဘာဝအတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေဘးကင္းသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သဘာဝကို ေက်ာ္ လြန္ေသာ မည္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမဆိုသည္ အႏ ၱရာယ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ စအိုျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသံုးကာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတုိ႕သည္ ဥပမာျပစရာမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ သဘာဝအားျဖင့္ စအိုသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ မဟုတ္သကဲ့သို႕ ယင္းသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္႐ံုသာမက အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ပစၥည္းကိရိယာသံုး၍ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းကို ျဖစ္ ေစႏိုင္သည့္ ေဘးမကင္းေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ သဘာဝအတိုင္း ေနထိုင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 

၅။ သင့္လိင္အဂၤါအား ပံုမွန္သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း

တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈသည္ ပို၍ေဘးကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ ေနာက္ထပ္အေရး ႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင့္လိင္အဂၤါတြင္ အနာမ်ား၊ အရည္ဆင္းမႈမ်ား၊ ယားယံမႈ၊ အနံ႕ ဆိုးထြက္ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ တစံုတရာျဖစ္ေပၚျခင္းတုိ႕အား ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ တစံုတရာကို ေတြ႕ရွိရပါက ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ေဆးကု သမႈအား အျမန္ဆံုးခံယူပါ။ ႂကြက္ႏို႕ႏွင့္ HPV ကဲ့သို႕ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ လိင္အဂၤါ ႂကြက္ႏို႕ေရာဂါအား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ယင္းသည္ အေရျပားခ်င္း ထိေတြ႕မႈမွတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

 

၆။ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္လည္း အကာအကြယ္နည္းလမ္းမ်ားသံုးရန္ စဥ္းစားပါ

အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကူးစက္မႈမ်ားသည္ အေရျပားတြင္ ေပါက္ၿပဲမႈရွိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ထိ ေတြ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအကဲ့သို႕ေသာ ႀကိတင္ကာကြယ္ေဆးထုိး၍ ရႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားသည္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတဆင့္ ကူးစက္ ႏိုင္ပါသည္။ က်ားအဂၤါေပၚတြင္ ကြန္ဒံုးစြပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မအဂၤါေပၚသို႕မဟုတ္ စအိုေပၚတြင္ oral dam ဟုေခၚေသာ အကာအကြယ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားအား ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ရန္အတြက္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳမီ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 

၇။ အသံုးျပဳေသာ ေခ်ာဆီကို သတိျပဳပါ

တခါတရံတြင္ သင္သည္ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ေခ်ာဆီကို အသံုးျပဳလိုမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္ ၍ သင္သည္ ကြန္ဒံုးတစ္ခုအား အသံုးျပဳပါက ဆီကို အေျခခံေသာ ေခ်ာဆီမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင့္ကြန္ဒံုးအား ေပ်ာ္က်ေစႏိုင္ၿပီး ယင္း၏ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈကို ပ်က္စီးေစ သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကြန္ဒံုးတစ္ခုအား အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ေရကိုအေျခခံေသာ ေခ်ာဆီမ်ိဳးကိုသာ အသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။

 

အသံုးဝင္ေသာ links မ်ား (1) (2)

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of