လက္ရွိဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။  က်န္း မာေရး၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္လည္း အလားတူ မ်ားစြာတုိးတက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကုသမႈ မ်ားျဖစ္သည့္ အာ႐ံုေၾကာခြဲစိတ္ျခင္းမ်ား၊ ႏွလံုးခြဲစိတ္ျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာမ်ားအား ခြဲထုတ္ ျခင္းမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါခြဲစိတ္ကုသျခင္းမ်ားႏွင့္ အဂၤါအစားထုိးလဲလွယ္ကုသျခင္းမ်ား စသည္တုိ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။  ပါေမာကၡအဆင့္အထိရွိေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ သမားေတာ္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လာေရာက္လွည့္လည္ကုသေပးေန ၾကေသာ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ သမားေတာ္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ားလည္း ရွိေနေသး သည္။  သို႕ရာတြင္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕သြားေရာက္၍ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ဆႏၵရွိ ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။  ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေၾကာင္းမ်ားမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦး ကြာဟမႈ၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာပိုင္းဆုိင္ရာ ကြာဟမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အိုင္ယာလန္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသို႕သြားေရာက္၍ ေဆး ကုသမႈခံယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။  ယင္းတုိ႕အနက္မွ တစ္ခ်က္မွာ “အဆုိပါကုသ မႈသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ မရရွိႏိုင္ျခင္း” ဟူသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္းပါ၀င္သည္။  ထုိ႕အျပင္ လူနာအေနျဖင့္ အတိုင္ပင္ခံဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး၏ လႊဲစာကို လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာျဖင့္ သြား ေရာက္လုိျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ား၏ လႊဲစာမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေပ။  ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္လႊဲစာတုိ႕ကို ပူးတြဲ၍ အခ်ိန္မီတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူနာအားသြားေရာက္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူ၍ စစ္ေဆးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ထုိမွ်ေလာက္ ခက္ခဲျခင္း မရွိေပ။

ေအာက္ပါတို႕မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူၾကေသာ ေရာဂါအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။

 

ကင္ဆာ

ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ေဆးကုသသူမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးျဖစ္ သည္။ ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ပံုမွန္ကုထံုးမ်ားမွာ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ေဆးျဖင့္ကုသျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ ျခည္ျဖင့္ ကုသျခင္းတုိ႕သာျဖစ္သည္။  ကုသမႈေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အာမခံခ်က္ဟူ၍ကား မရွိေပ။  အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ေစာေစာသိရွိရန္သာ ျဖစ္သည္။  ကင္ဆာေရာဂါကုသရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ကုသျခင္းမ်ားစတင္ရန္ ေစာ လြန္းသည္ဟူ၍ မရွိေပ။

 

အဂၤါအစားထုိးလဲလွယ္ကုသျခင္း

ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစားထုိးလဲလွယ္ကုသရန္လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ားသည္လည္း ထုိင္းႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ၾကသည္။  သက္ရွိလႉဒါန္းသူထံမွ အသည္းျဖင့္အစားထုိးလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ရွိလႉဒါန္းသူ ထံမွ ေက်ာက္ကပ္ျဖင့္ အစားထုိးလဲလွယ္ျခင္းတုိ႕ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ၾကသည္။

 

ႏွလံုးခြဲစိတ္ျခင္း

ႏွလံုးအဆို႕ရွင္ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးအဆို႕ရွင္လဲလွယ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာမႀကီး လမ္းလႊဲအစား ထုိးျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးအစားထုိးျခင္း စသည့္ ႏွလံုးခြဲစိတ္မႈခံယူရန္ လုိအပ္ေသာသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ ငံျခားသို႕ ထြက္ၾကသည္။

 

မုန္႕ခ်ဳိအိတ္ေရာဂါမ်ား

မုန္႕ခ်ဳိအိတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ လ်င္ျမန္၍ျပင္းထန္ေသာ မုန္႕ခ်ဳိအိတ္ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ မုန္႕ခ်ဳိ အိတ္ကင္ဆာကဲ့သို႕ေရာဂါမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေလ့ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ကုသျခင္းေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးတတ္သည္။  အဆိုပါ ေရာဂါမ်ားတြင္ လူနာအေနျဖင့္ ခရီးသြားရန္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာမႈရွိပါက ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ကုသရန္ စဥ္းစားၾကေလ့ရွိသည္။

 

အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္မႈမ်ား

အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္မႈမ်ားတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ လာေနၿပီျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံတကာမွ လူနာမ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေသာ ခြဲစိတ္မႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သက္သာေလ့ရွိသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း အလွအပဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားရွိေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳပိုင္းႏွင့္ ေက်ာ္ၾကား မႈပိုင္းတြင္ မ်ားစြာေနာက္က်ေနေသးသည္။  သို႕အတြက္ေၾကာင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ဆိုလွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ေရြးခ်ယ္စရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အနားယူကုသျခင္းမ်ား

ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအနားယူကုသရာေနရာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အပန္းေျဖစခန္း မ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ခရီးသြားသူမ်ားအၾကားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိသည္။  ယင္းတုိ႕တြင္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ ကမာၻအႏွံ႕မွ လူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခါတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အျခားနည္း လမ္းျဖင့္ ေရာဂါကုသျခင္းမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားလာၾကၿပီျဖစ္သည္။  ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ S-Spa ကဲ့သို႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ခံယူႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။  ထုိ႕ေၾကာင့္ အပန္းေျဖအနားယူရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အနားယူကုသျခင္းမ်ားအတြက္ဆို လွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲရန္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲရန္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းကို လိင္ေျပာင္းလဲရန္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း သို႕မဟုတ္ မ်ဳိး ပြားအဂၤါ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းဟူ၍လည္း လူသိမ်ားသည္။  ယင္းမွာ လူတစ္ဦး ၏ ျပင္ပပံုစံႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ခြဲစိတ္ကု သျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  မ်ဳိးပြားအဂၤါျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ မိန္းမအဂၤါ ႏွင့္တူေစရန္ လိင္အဂၤါကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ က်ားအဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ေ၀ွးေစ့ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ရင္သားႀကီးလာေစရန္ ကုသျခင္းမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္ခြဲစိတ္မႈ မ်ားျဖစ္သည္။  အဆုိပါခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို ခံယူရန္အတြက္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စာလွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံ သည္ ပိုေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

ေက်ာ႐ိုးခြဲစိတ္ျခင္း

ေက်ာ႐ိုးထိခုိက္မႈအမ်ားစုမွာ ခြဲစိတ္ရန္မလိုဘဲ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ ခြဲ စိတ္ျခင္းသည္လည္း အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုျဖစ္ေနတတ္သည္။  ထိုင္းႏိုင္ငံရွိေဆး႐ံုမ်ား သည္ ေဆးကုသရန္ ခရီးသြားသူမ်ားအား ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္ ေက်ာ႐ိုးခြဲစိတ္မႈမ်ားျဖင့္လည္း ဆြဲေဆာင္ေနၾကသည္။  ေက်ာ႐ိုးဆိုင္ရာခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားမွာလည္း အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ပါက ပိုမိုနည္းပါးေသာ အထူးကုမ်ားက ေလ့က်င့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးခြဲစိတ္မႈ အတြက္ ခရီးသြားျခင္းက ေငြကုန္သက္သာေစ႐ံုမွ်မက နာမည္ေက်ာ္ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္တစ္ဦးအျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုပါ ထိေတြ႕ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။

 

ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ခြဲစိတ္ျခင္း

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ကမာၻတ၀န္းရွိ လူဦးေရ သန္း ၁၆၀၀ ခန္႕ မွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူမ်ားႏွင့္ အ၀လြန္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  အကယ္၍ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ား ျခင္းသည္ စတိုင္တစ္ခုသာျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အေနျဖင့္ ခါးပတ္ႀကီးႀကီးတစ္ေခ်ာင္းကို ေျပာင္း၀ယ္ၿပီး လွ်င္ ယင္းကိစၥကို ေမ့ထားလုိက္ႏိုင္သည္။  ယခုမူ ထုိသို႕မဟုတ္ေပ။  အ၀လြန္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။  ဤသို႕ေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈကို ခံယူရန္အတြက္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

 

သေႏၶေအာင္ျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

သေႏၶတားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လိင္ဆက္ဆံလာေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္မရရွိေသာ စံုတြဲမ်ားကို သေႏၶမေအာင္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။  အခ်ဳိ႕စံုတြဲမ်ားတြင္ သေႏၶေအာင္ေသာ္လည္း မၾကာခဏပ်က္က်တတ္ေသာ ျပႆနာလည္း ရွိတတ္သည္။  ထုိင္းႏိုင္ငံသို႕ ေဆးကုသရန္လာေရာက္ ၾကသူမ်ားအနက္ Assisted Reproductive Technology (ART) ဟုေခၚေသာ နည္းျဖင့္ ကိုယ္၀န္ရရွိ ေစရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။  ယင္းနည္းသည္ မမ်ဳိးဥႏွင့္ သုက္ပိုးတုိ႕ကို ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း၌ ထိေတြ႕၍ သေႏၶေအာင္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of