တရားထုိင္ျခင္းသည္ သင္၏က်န္းမာေရးကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ ေကာင္းမြန္ေစသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ၾကားဖူးၿပီးသားပင္ ျဖစ္သည္။ တရားထုိင္ျခင္းက သင့္က်န္းမာေရး ကို ဘယ္လုိတုိးတက္ေစသလဲ။  တရားထုိင္ျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ ဘာေတြေကာင္းသလဲ။ ဘယ္လုိအခ်က္ေတြနဲ႕လဲ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည့္ အဓိက အခ်က္ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။  တရားထုိင္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့လာမႈ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သိပၸံနည္း က် သက္ေသျပထားၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါသည္။

 

စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး

တရားထုိင္ျခင္းသည္ မလုိလားအပ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ စိတ္ဖိ စီးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ အထီးက်န္ျခင္းတုိ႕ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ သည္။  ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အတန္းတြင္း တရားထိုင္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ ေက်ာင္း သား ၄၀၀ ေက်ာ္သည္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား သိသာစြာေလ်ာ့က်သြား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။  အျခားေကာက္ခ်က္တစ္ခ်က္ကလည္း တရားထုိင္ျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ကုသရာတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ကုသျခင္းကဲ့သုိ႕ပင္ တူညီေသာ ထိေရာက္မႈရွိသည္ ဟု ဆုိထားသည္။

ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ၀ိပႆနာကဲ့သုိ႕ေသာ တရားထိုင္ျခင္းမ်ဳိးသည္ ဦးေႏွာက္ရွိ စိတ္လႈပ္ရွား မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈတုိ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အညိဳေရာင္အစိတ္အပိုင္းသိပ္သည္းဆကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ အျခားေသာ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ နာက်င္မႈ ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း၊ အေကာင္းျမင္ျခင္း၊ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္အားတက္ႂကြျခင္း စသည္ တုိ႕ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေသးသည္။  ထုိ႕အျပင္ စိတ္အလိုလုိက္၍ အစားစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း တုိ႕မွလည္္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး

တရားထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ သိျမင္နားလည္လြယ္ျခင္း၊ ဖန္တီးေတြးေတာႏိုင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈတုိ႕တြင္ ပိုမုိတုိးတက္လာႏိုင္ သည္။  ထုိ႕အျပင္ တရားထိုင္ျခင္းသည္ စိတ္စြမ္းအားျမင့္မားလာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အာ ႐ံုစူးစိုက္မႈ၊ မွတ္ဥာဏ္အားႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းတုိ႕ကိုလည္း ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည္။

 

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ တရားထုိင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္၊ အသက္႐ႈမႈႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ ႏႈန္းတုိ႕ကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။  ထုိ႕အျပင္ ႏွလံုးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ဆိုင္ရာ ျပ ႆနာမ်ားႏွင့္ ေသြးဖိအားတုိ႕ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။  အဆုိပါေကာင္းက်ဳိးမ်ားအျပင္ ေရာင္ ရမ္းမႈမ်ား၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ ရာသီေသြးမေပၚမီႏွင့္ ေသြးဆံုးကိုင္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း သက္ သာေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

 

တရားစခန္းတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ျခင္း

တရားထုိင္ျခင္းနည္းလမ္း မ်ားစြာရွိသည္။  ယင္းတုိ႕အနက္တြင္ ၀ိပႆနာကဲ့သို႕ေသာ တရား ထုိင္ျခင္းသည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕၏ တုိင္းျပည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ၀ိပႆနာတရားစခန္း တစ္ခုစီ ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေသးငယ္ ၿပီး အလတ္စားမ်ားလည္း ရွိသလုိ တရားစခန္းႀကီးမ်ားလည္း ရွိသည္။  ကာလပိုင္းဆိုင္ရာတြင္လည္း ကာလတုိအျဖစ္ ၃ရက္မွ ၇ရက္အထိ၊ ကာလလတ္အျဖစ္ ၁၀ ရက္မွ ၁လ အထိႏွင့္ ကာလရွည္အျဖစ္ တစ္လအထက္ စသည္ျဖင့္ ရွိၾကသည္။

တရားစခန္း၀င္သည့္အခ်ိန္အတြင္း၌ တရားစခန္းတိုင္းတြင္ တရားထိုင္ခ်ိန္၊ စားေသာက္ခ်ိန္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအျပင္ အရံသင့္ဆရာ၀န္သို႕မဟုတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားပါ စီစဥ္ ေပးထားၾကသည္။  အဆုိပါ တရားစခန္းမ်ားကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားက ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ထားၾကၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရင့္ တရားျပဆရာမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။

တရားစခန္း၀င္ခ်ိန္အတြင္း၌ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုိ အပ္ေသာ ကုသမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တုိ႕၏ ရွစ္ပါးသီလကို ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူမ်ားကဲ့သို႕ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵရွိပါက ကိုးပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလတုိ႕ကို လည္း ခံယူႏိုင္ေသးသည္။  ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အား မြန္းလြဲခ်ိန္ေနာက္ ပိုင္းတြင္ အစားအစာစားခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။  ညေနပိုင္းသို႕မဟုတ္ ညပိုင္းတြင္ တရားစခန္း၀င္သူ မ်ားအားလံုးအတြက္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ သို႕မဟုတ္ အျခားပံုစံတူမ်ားကို စီစဥ္ေပးေလ့ရွိသည္။  သို႕ျဖစ္ ၍ သင့္တြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသို႕မဟုတ္ အစာအိမ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားရွိပါကလည္း စိတ္ခ်လက္ခ် ေန ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားစခန္းအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ဇယားအားျဖင့္ တူညီေလ့ရွိၾက သည္။  လူတုိင္းသည္ မနက္ ၃ နာရီတြင္ အိပ္ယာမွ ထရမည္ျဖစ္သည္။  မနက္စာစားခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆ နာရီျဖစ္ၿပီး ေန႕လည္စာစားခ်ိန္မွာ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ျဖစ္သည္။  အိပ္ခ်ိန္မွာ ည ၉ နာရီသတ္မွတ္ ေလ့ရွိသည္။

တရားထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္း က်ဳိးမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ တရားျပဆရာမ်ားရွိေသာ တရားစခန္းမ်ားတြင္ တ ရားထုိင္ျခင္းက အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ပိုမုိလြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္ရွိ တရားစခန္းမ်ား

ဤေနရာတြင္ ရန္ကုန္ရွိ တရားစခန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁) ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ တရားစခန္း

ယင္းသည္ အမွတ္ ၅၅-က၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။  နည္းလမ္းမွာ မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ ၀ိပႆနာနည္းျဖစ္သည္။

 

(၂) ဓမၼေဇာတိ၀ိပႆနာ တရားစခန္း

ယင္းမွာ ၀ကၤပါေရလယ္ေက်ာင္း၊ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ ရွိသည္။ နည္းလမ္းမွာ ဆရာႀကီးဦးဘခင္နည္း ျဖစ္သည္။

 

(၃) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶတကၠသုိလ္

ယင္းသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားေသာ တရားစခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဓမၼပါလကုန္းေျမ၊ မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။

 

(၄) ပ႑ိတာရာမ တရားစခန္း

ယင္းတရားစခန္းသည္ မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ ၀ိပႆနာနည္းကို အသံုးျပဳေသာ ေနာက္ထပ္တရားစခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  တရားျပဆရာမွာ ဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတျဖစ္ၿပီး အမွတ္ ၈၀-က၊ သံလြင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အထူးရည္ ရြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေတာရတရားစခန္းတစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။

 

(၅) မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ တရားစခန္း (ဗုဒၶသာသန ႏုဂၢဟအသင္း)

ယင္းတရားစခန္းမွာ အမွတ္ ၁၆၊ သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိၿပီး အသံုးျပဳ သည့္နည္းလမ္းမွာ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာနည္းျဖစ္သည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of