ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ကြမ္းသီးကို အေမႊးမ်ားေသာ ကြမ္းသီးပင္မွ ရရွိၿပီး ယင္းတုိ႕သည္ အာရွေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အာဖရိက ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ WHO အရ ကမာၻတ၀ွမ္းတြင္ ကြမ္းသီးကို ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ အသံုးျပဳေနသူေပါင္း သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြမ္းသီးကို စိပ္၍လည္း ေကာင္း၊ အျပားလုိက္လႊာ၍လည္းေကာင္း စားသံုးေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုးမွာ လႊာ ထားသို႕မဟုတ္ စိပ္ထားေသာ ကြမ္းသီးကို ထံုးသုတ္ထားေသာ ကြမ္းရြက္ထဲတြင္ ထည့္၍ စားသံုးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ကြမ္းယာဟုေခၚသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးသို႕မဟုတ္ အရသာပါေသာ အေမႊးအ ႀကိဳင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ဳိးထက္ ေဘး ထြက္ဆိုးက်ဳိးက ပိုမ်ားသည္။ ထုိ႕အျပင္ ကြမ္းယာ၀ါးျခင္းမွာလည္း ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ထံုးတုိ႕၏ပါ၀င္မႈ ေၾကာင့္ ပို၍ပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားေသးသည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႕ကို သင့္အား အဆုိပါအက်င့္ကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁) ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကို အားေပးျခင္း

ယင္းသည္ အထင္ရွားဆံုး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြမ္းသီးကို WHO မွ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းျဖင့္ ပါးစပ္အတြင္း၌ ကင္ဆာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ခံတြင္း၊ လည္ပင္း၊ အသံအိုးႏွင့္ အစာေရမ်ဳိကင္ဆာ မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ ယင္းတမ်ဳိးထဲကို အသံုးျပဳျခင္းကပင္လွ်င္ အဆိုပါ ကင္ဆာမ်ားျဖစ္ေစရန္ လံုေလာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဆးရြက္ႏွင့္ ထပ္မံေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ ေဆးရြက္ႀကီးမ်ားသည္ လည္း အလြန္ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂) ခံတြင္းအခၽြဲေအာက္ မွ်င္ထူပြားျခင္းေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္မားလာျခင္း

အျခားထင္ရွားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးတစ္ခုမွာ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းေၾကာင့္ ခံတြင္းအခၽြဲေအာက္ မွ်င္ထူပြားျခင္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈျမင့္တက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေရာဂါသည္ ပါးစပ္အတြင္း ေတာင့္တင္းမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ေမး႐ိုးလႈပ္ရွားမႈကို ေပ်ာက္ဆံုးေစႏိုင္သည္။  ပို၍ဆုိးသည့္အခ်က္မွာ ယင္း ေရာဂါမွာ ကုသ၍ မရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

(၃) ဗဟုိအာ႐ံုေၾကာစနစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အဆိပ္ျဖစ္ျခင္း

ယခုအခါတြင္ ကြမ္းသီးကို အေက်ာ္ၾကားဆံုး စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစေသာ ပစၥည္းအျဖစ္ ကမာၻ တ၀ွမ္းတြင္ လက္ခံထားၾကသည္။ ကြမ္းသီး၏ေရွ႕တြင္ နီကိုတင္း၊ အယ္လ္ကိုေဟာႏွင့္ ကဖင္းတုိ႕သာ ရွိသည္။ ကြမ္းသီးတြင္ သဘာ၀အယ္ကာလြိဳက္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းတုိ႕က အက္ဒရီနယ္လင္ ေဟာ္မုန္း ကို ထြက္ေစသည္။ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ သတိရွိျခင္း၊ သက္လံုေကာင္းေစ ျခင္း၊ ေနထုိင္၍ေကာင္းျခင္း၊ စိတ္အားတက္ႂကြျခင္းႏွင့္ သြားရည္ထြက္ျခင္းတုိ႕ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းတုိ႕သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရး အတြက္ အက်ဳိးမမ်ားေပ။  ထုိ႕အျပင္ ကြမ္းသီးသည္ အလြန္အမင္းစားသံုးမိပါက အဆိပ္သင့္ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေသးသည္။

 

(၄) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ႏို႕တိုက္မိခင္

လတ္တေလာေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ႏို႕တုိက္ခ်ိန္တြင္ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္း သည္ DNA ပ်က္စီးမႈႏွင့္ သေႏၶသားပ်က္စီးမႈတုိ႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ သင္ သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သို႕မဟုတ္ ႏို႕တိုက္မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ကြမ္းသီး ၀ါးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။

 

(၅) မွီခိုမႈႏွင့္ စြဲလမ္းမႈ

အျခားေသာ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ကို လႈံ႕ေဆာ္သည့္ အရာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ယင္းသည္လည္း ႀကီးစြာေသာ မွီခုိမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မည္သည့္မွီခုိပင္ျဖစ္ေစ လူတစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့ မ ေကာင္းေပ။ ကြမ္းသီးကဲ့သို႕ေသာ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ကို လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခုအေပၚမွီခို ျခင္းမွာ ပို၍ဆုိးသည္။ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္း သို႕မဟုတ္ ကြမ္းယာ၀ါးျခင္းကို စြဲစြဲလမ္းလမ္းျပဳေလ့ရွိသူတစ္ ေယာက္အတြက္ အစားအေသာက္တစ္ခုခုစားေသာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ယင္းတုိ႕ကို မစားရပါက မေနႏိုင္ မ ထိုင္ႏိုင္ျဖစ္တတ္ၿပီး ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္လာသည္အထိပင္ ျဖစ္တတ္ေလသည္။

 

(၆) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား

ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းႏွင့္ နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ျပႏိုင္ ေသာ ေလ့လာမႈအနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းကိုလည္း လစ္လွ်ဴ႐ႈမထားသင့္ေပ။ ကြမ္းသီးသီးသန္႕၀ါးျခင္းထက္ ကြမ္းယာစားျခင္းကို ပို၍ႏွစ္သက္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအ တြက္မူ ကြမ္းယာတြင္ပါ၀င္ေသာ ထံုးမွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထံုး ကို မ်ားစြာသို႕မဟုတ္ ကာလၾကာ စားျခင္းျဖင့္ ဆီးေက်ာက္တည္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ အျခား ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

 

(၇) ခံတြင္းေရာဂါမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ

ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းသည္ ခံတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သြားဖံုးမ်ားေရစီးကမ္းၿပိဳ လုိက္ျခင္း၊ သြားမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ သြားအေရာင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ သြား၏ေႂကြလႊာကို ပ်က္စီးေစျခင္းတုိ႕ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အျခားေလ့လာမႈအရ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဇီ၀ ကမၼေရာဂါစုကဲ့သို႕ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ကြမ္းသီး၀ါးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

Hinterlasse einen Kommentar

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of